นายโอภาส  ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Tel : 08-5660-9901
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพจน์ภิรัชต์  เนียมจุ้ย
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Tel : 08 5660 9825
 
 
นางอัญมณี  ถิรสุทธิ์ 
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Tel :  09 2260 2685
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวเนตรทิพย์  เฮงคราวิทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี
Tel : 06 5986 0871
นางสาวอรุณี  วงศ์ราเชน
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์
ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์
Tel : 09 2260 2661
นางสาวเอื้ออารีย์  จิตต์ตรง
นิติกรชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์
Tel : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกนกพรรณ ชำนาญกิจ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
Tel : 06 3268 1870
นางวรรณทณี  ศรีพุ่มไข่ 
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวางระบบและพัฒนา
Tel : 09 2260 2697
 
 

 
 
 

 
นางสาวจรัสศรี  แก้วเกาะสะบ้า
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tel : 08-1688-1629
        
 
นางนฤมล  สุขปิยังคุ 
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
Tel : 09-2260-2417
 
นางสาวสิริวรรณ  คูหาสวัสดิ์
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลาง
Tel :  09 2264 2328
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวรัชนี  วิชชุลดา
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน
การบัญชีและการสอบบัญชี
Tel : 09 2260 2683
 
นางรพีพร  กลั่นเนียม
ผู้อำนวยการ
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
Tel : 08-9969-2571
 
นายสุเทพ  ทองบ้านบ่อ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Tel : 08-9569-1093
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสรศักดิ์  เทวะผลิน
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชี
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
Tel :  08 9967 2176
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011