หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0201.10/ว.3761 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2553
       เรื่อง การทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามและการรายงานผลการดำเนินการตามมติ
       คณะรัฐมนตรีในเรื่องสำคัญ (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 
   หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0201.10/ว.3285 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
       เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
 
 
ปีงบประมาณ 2560
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2559
 
พฤศจิกายน 2559
 
ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่  4  ต.ค. 59 
เมื่อวันที่  1  พ.ย. 59
เมื่อวันที่  7  ธ.ค. 59
เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 59
เมื่อวันที่  8  พ.ย. 59
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 59
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 59
เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 59
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 59
เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 59
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 59
 
เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 59
 
 
มกราคม 2560
 
กุมภาพันธ์ 2560
 
มีนาคม 2560
เมื่อวันที่  4  ม.ค. 60 
เมื่อวันที่  7  ก.พ. 60
เมื่อวันที่  7  มี.ค. 60
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 60
เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 60
เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 60
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 60
เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 60
เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 60
เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 60 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 60 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 60
 
 
เมษายน 2560
 
พฤษภาคม 2560
 
มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่  4  เม.ย. 60
เมื่อวันที่  2  พ.ค. 60
เมื่อวันที่  6  มิ.ย. 60
เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 60
เมื่อวันที่  9  พ.ค. 60
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 60
เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 60
เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 60
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 60
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 60
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 60
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 60
 
 
เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 60
 
กรกฎาคม 2560
 
สิงหาคม 2560
 
กันยายน 2560
เมื่อวันที่  4  ก.ค. 60
เมื่อวันที่  1  ส.ค. 60
เมื่อวันที่  5  ก.ย. 60
เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 60
เมื่อวันที่  8  ส.ค. 60
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60
เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 60
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 60
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 60 
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 60
เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 60
เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 60
 
 
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 60
 
 
 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011