มอบอำนาจให้ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
เลขที่คำสั่ง
 
 
ลงวันที่
 
 
เรื่อง
 
 
ดูรายละเอียด
 

-

ปีงบประมาณ 2557

868/2556

8 พฤศจิกายน 2556 มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

 

869/2556

8 พฤศจิกายน 2556 มอบอำนาจการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพัสดุและการเงิน

 
 
 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011