มอบอำนาจให้ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
เลขที่คำสั่ง
 
 
ลงวันที่
 
 
เรื่อง
 
 
ดูรายละเอียด
 
 -
ปีงบประมาณ 2555
 
 
 
 
 
 
622/2555
 
 
 
29 กรกฎาคม 2555
 
 
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
 
 
 
 ยกเลิกคำสั่ง กตส.
ที่ 1228/2554
ลว.19 ธ.ค. 54
 
 
517/2555
 
28 มิถุนายน 2555
 
มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

 
 
 
406/2555
 
 
 
31 พฤษภาคม 2555
 
 
 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธิประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555
 
 
 
 
 
343/2555
 
 
 
10 พฤษภาคม 2555
 
 
 
มอบอำนาจการออกหนังสือรับรองและการลงชื่อในหนังสือราชการและส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
ยกเลิกคำสั่ง กตส.
ที่ 609/2552
ลว.10 ก.ค. 52
 
 
  326/2555
 
 
2 พฤษภาคม 2555
 
 
แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ภารกิจการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
 
 
 
322/2555
 
 
30 เมษายน 2555
 
 
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 
313/2555
 
 
 
25 เมษายน 2555
 
 
 
มอบอำนาจในการพิจารณาหรืออนุญาตการลา
 
 
 
ยกเลิกคำสั่ง กตส.
ที่ 513/2552
ลว.18 มิ.ย. 52 
 
217/2555
 
20 มีนาคม 2555
 
มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

 
41/2555
 
13 มกราคม 2555
 
แต่งตั้งโฆษกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 
 
 
1256/2554
 
 
 
23 ธันวาคม 2554
 
 
 
มอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินคดี
 
 
 
ยกเลิกคำสั่ง กตส.
ที่ 2062/2547
ลว.14 ธ.ค. 47
 
1250/2554
 
22 ธันวาคม 2554
 
แต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 
 
1249/2554
 
 
22 ธันวาคม 2554
 
 
แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
1248/2554
 
 
22 ธันวาคม 2554
 
 
แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการองค์ความรู้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
1233/2554
1234/2554
 
 
 
 
 
20 ธันวาคม 2554
 
 
 
 
 
 
- แต่งตั้ง อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- แต่งตั้งเลขานุการ อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
1228/2554
19 ธันวาคม 2554
 
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
 
 
 
 
1222/2554
15 ธันวาคม 2554
 
แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 
1172/2554
 
28 พฤศจิกายน 2554
 
มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

 
1171/2554
 
28 พฤศจิกายน 2554
 
มอบอำนาจการปฏิบัติราชการด้านการพัสดุและการเงิน

 
1170/2554
 
28 พฤศจิกายน 2554
 
มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

 
691/2554
25 พฤศจิกายน 2554
 
คำสั่ง กษ. เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

 
 
1004/2554
 
 
18 ตุลาคม 2554
 
 
แต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
1003/2554
 
 
18 ตุลาคม 2554
 
 
แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดเครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
1002/2554
 
18 ตุลาคม 2554
 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างพระพุทธชินราช

 
 
982/2554
 
 
11 ตุลาคม 2554
 
 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทุนสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
981/2554
 
 
11 ตุลาคม 2554
 
 
มอบหมายนักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญเป็นหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
 
 
970/2554
 
4 ตุลาคม 2554
 
แต่งตั้งที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011