มอบอำนาจให้ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
เลขที่คำสั่ง
 
 
ลงวันที่
 
 
เรื่อง
 
 
ดูรายละเอียด
 
 -
ปีงบประมาณ 2554
 
 
 
 
486/2554
 
25 พ.ค. 54
 
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเงินทดรองราชการ
 
 
485/2554
 
 
25 พ.ค. 54
 
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานคลัง
 
 
 
72/2554
 
 
27 ม.ค. 54
 
 
มอบอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)
 
 
 
10/2554
 
10 ม.ค. 54
 
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
 
 
1008/2553
 
28 ธ.ค. 53
 
มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (เพิ่มเติม)
 
 
974/2553
 
 
24 ธ.ค. 53
 
 
มอบอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
 
894/2553
26 พ.ย. 53
 
มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
 
893/2553
26 พ.ย. 53
 
มอบอำนาจในการพิจารณาหรืออนุญาตการลา เพิ่มเติม
 
 
880/2553
 
 
23 พ.ย. 53
 
 
แต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
818/2553
 
 
9 พ.ย. 53
 
 
มอบอำนาจในการสั่งและ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
เพิ่มเติม
 
 
 
772/2553
1 พ.ย. 53
 
 
มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
 
 
 
 
739/2553
27 ต.ค. 53
 
 
มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
 
 
 
737/2553
 
26 ต.ค. 53
 
ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
 
710/2553
15 ต.ค. 53
 
มอบอำนาจการปฏิบัติราชการด้านการพัสดุและการเงิน
 
 
706/2553
 
12 ต.ค. 53
 
 
มอบอำนาจในการสั่งและ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
699/2553
 
8 ต.ค. 53
 
แต่งตั้งที่ปรึกษากรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
 

 

 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011