เลขที่คำสั่ง
 
 
ลงวันที่
 
 
เรื่อง
 
 
ดูรายละเอียด
 
ปีงบประมาณ 2552
 
610/2552
 
10 ก.ค. 52
 
มอบหมายอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
 
 
609/2552
10 ก.ค. 52
 
 
มอบอำนาจการออกหนังสือรับรองและการลงชื่อในหนังสือราชการและส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
 
606/2552
 
10 ก.ค. 52
 
มอบอำนาจการลงชื่อออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
595/2552
 
3 ก.ค. 52
 
มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
 
586/2552
 
1 ก.ค. 52
 
มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
 
 
542/2552
24 มิ.ย. 52
 
 
มอบอำนาจการปฏิบัติราชการด้านการพัสดุและการเงิน
 
 
 
 
541/2552
24 มิ.ย. 52
 
 
มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพิ่มเติม
 
 
 
516/2552
 
 
18 มิ.ย. 52
 
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10
 
 
 
515/2552
 
18 มิ.ย. 52
 
มอบอำนาจการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
514/2552
18 มิ.ย. 52
 
 
มอบหมายอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
 
 
 
 
513/2552
18 มิ.ย. 52
 
 
มอบอำนาจในการพิจารณาหรืออนุญาตการลา
 
 
 
 
512/2552
18 มิ.ย. 52
 
 
มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
 
 
 
503/2552
 
18 มิ.ย. 52
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
 
502/2552
 
18 มิ.ย. 52
 
การกำหนดอำนาจหน้าที่ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
 
485/2552
 
12 มิ.ย. 52
 
การมอบหมายในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
 
484/2552
 
12 มิ.ย. 52
 
มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011