มอบอำนาจให้ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
เลขที่คำสั่ง
 
 
ลงวันที่
 
 
เรื่อง
 
 
ดูรายละเอียด
 

-

ปีงบประมาณ 2561

1232/2560

12 ธ.ค. 2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

1047/2560

23 พ.ย. 2560 มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

ปีงบประมาณ 2559

 

-

ปีงบประมาณ 2558

   

-

ปีงบประมาณ 2557

-

ปีงบประมาณ 2556

-

ปีงบประมาณ 2555

-

ปีงบประมาณ 2554
 -
ปีงบประมาณ 2553
 
 
 -
ปีงบประมาณ 2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
 
 
 
 
เลขที่คำสั่ง
 
 
ลงวันที่
 
 
เรื่อง
 
 
ดูรายละเอียด
 

-

ปีงบประมาณ 2561

1051/2560

27 พ.ย. 2560 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

 -
ปีงบประมาณ 2551
 
 
 
 
 
564/2551
 
 
18 มิ.ย. 51
 
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
 
 
112/2551
 
28 ม.ค. 51
 
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011