สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 59 รับรองว่าประชาชนมีสิทธิได้รับข้อมูล  คำชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ  ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการ  หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพอนามัย  คุณภาพชีวิต  หรือส่วนได้เสียอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องนั้น ซึ่งต่อมา ทบวงมหาวิทยาลัยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ......ต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
          ระหว่างที่ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้  รองนายกรัฐมนตรี   (นายวิษณุ  เครืองาม) ในขณะนั้นได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 245/2546  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2546  แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ.2539 ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ เพื่อใช้บังคับในระหว่างที่ร่างพระราชบัญญัติยังไม่ผ่านรัฐสภา
          ต่อมานายกรัฐมนตรีได้ลงนามในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ. 2548   เมื่อวันที่ 30มิถุนายน2548 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม2548 ทั้งนี้มีผลบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2548 เป็นต้นไป
          การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นสารัตถะที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันเป็นการปกครอง  "โดยประชาชนเพื่อประชาชน"   โดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะทำให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อมูล หรือความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับเรื่องที่นำออกรับฟังเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจว่าสมควรดำเนินการอย่างไรกับเรื่องที่นำออกรับฟังนั้น     และกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันหรือเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้น
          ในปี พ.ศ. 2539   รัฐบาลได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์  พ.ศ.2539 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบดังกล่าวจำกัดเพียงวิธีประชาพิจารณ์public hearing) เพียงอย่างเดียว  ซึ่งวิธีการดังกล่าวเหมาะสมกับบางสถานการณ์เท่านั้น  จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหลักการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับหลักสากลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จึงได้เกิดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548  ขึ้น

                                   


การรายงานการดำเนินการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เดือนธันวาคม 2551
- หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0105.33/ว.20980 ลว.15 ธ.ค.51       <<อ่านต่อ>>
 
 
- หนังสือส่วนประสานราชการ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0401.4/975 ลว.22 ธ.ค. 51  <<อ่านต่อ>>
 
 
- หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กษ 0401/3394 ลว.22 ธ.ค. 51 <<อ่านต่อ>>

การรายงานการดำเนินการของสำนักนายกรัฐมนตรี
เดือนตุลาคม 2553
- หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0105.05/ว.6266 ลว.24 ก.ย.53 
  เรื่อง  รายงานการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ของหน่วยงานของรัฐและกรณีประชาชนร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการของรัฐ      <<อ่านต่อ>>
 
 
  
 
 
 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011