การรายงานการดำเนินการสรุปความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายไตรมาสของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ปีงบประมาณ

รายไตรมาส

รวม 12 เดือน

ปีงบประมาณ 2558  
สรุปรายงานความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2558
ปีงบประมาณ 2559   สรุปรายงานความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี 2559
ปีงบประมาณ 2560    
สรุปรายงานความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี 2560
ปีงบประมาณ 2561   ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561)  
  ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2561)  
   
   

           แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนังสือ ที่ กษ 0220/ว 1146 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558   <<อ่านต่อ>>

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011