ลำดับที่

เรื่อง
(คณะกรรมการ/วาระ/เรื่อง)
ผู้เข้าประชุม
เป้าหมาย
ประเด็นสั่งการ/มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
แฟ้ม/เรื่องเดิม
อยู่ที่

หมายเหตุ

1

กำหนดการเจรจาความเหมาะสมของ

 อธิบดี

ติดรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ มอบ - หน้าห้อง รตส.1 เอกสารที่ได้รับจาก
ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  น้ำหนักและ   รตส.เกรียงศักดิ์ ไปแทนในฐานะ - เลขที่หนังสือ การประชุมอยู่ที่
  เกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการ   รษก.อตส. (สั่งการวันที่ 22 ธ.ค. 52) กษ 0201.6/ว.9598 ท่านรองฯ 1 ชุด
  ปฏิบัติราชการ กระทรวงเกษตรและ     ลว.22 ธ.ค. 52  
  สหกรณ์ วันที่ 26 ธ.ค. 51 ณ ห้อง        
  ประชุม กษ (ห้อง 134-135)

2

กำหนดการเจรจาความเหมาะสมของ

อธิบดี

มอบ รตส.เกรียงศักดิ์ ไปประชุมแทน - หน้าห้อง รตส.1 ใช้เอกสารที่ได้รับ
ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  น้ำหนักและ แล้วสรุปรายงานผลให้ที่ประชุม - เลขที่หนังสือ จากการประชุม
เกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการ ผู้บริหาร กตส. ทราบ ในวันที่ 12 กษ 0201.6/ว.9757 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 52
ปฏิบัติราชการกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริม ม.ค. 52 ด้วย (สั่งการวันที่ 31 ธ.ค.52)
ลว.30 ธ.ค. 52)
ประชุมต่อในครั้งนี้
และพัฒนาเกษตรกรและระบบ
  สหกรณ์ วันที่ 8 ม.ค. 52 ณ ห้อง
ประชุม กษ (ห้อง 124)

3

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ

รตส.2

- 6 ม.ค. 52 มอบ ผอ.สบก. เข้าร่วม

- คุณสุนันทา (สชก.)

วันที่ 6 ม.ค. 52

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานวัน

ประชุมและให้รายงานในวันที่ 12

สป.กษ.ประสานการ

เกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2552

ม.ค. 52

เลื่อนประชุมเป็น

วันที่ 9 ม.ค. 52 ณ ห้องประชุม กษ

- 9 ม.ค. 52 มอบคุณสุนันทา (สชก.)

วันที่ 12 ม.ค. 52

(ห้อง 134)

เข้าร่วมประชุม

เวลา 13.30 น.

4

คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน

รตส.2

14 ม.ค. 52 ให้ ผอ.สบก.เข้าร่วม - ผอ.สบก.  
วันสถาปนากระทรวงเกษตรและ ประชุมด้วย /ผอ.สบก.ติดราชการ - สรุปรายงานการประชุมของ
สหกรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ มอบ ผอ.ส่วนประชาสัมพันธ์เข้าร่วม กษ  อยู่ที่กลุ่มงานสารบรรณ
117 ปี ครั้งที่ 1/2552 (ครั้งที่ 3) ประชุมด้วย

5

คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน

รตส.2

23 ก.พ. 52 มอบ ผบก. เข้าประชุม  - สรุปรายงานการประชุมกับ

-

วันสถาปนากระทรวงเกษตรและ แต่ติดราชการจึงมอบ ผปก. เข้า เอกสารการประชุมที่
สหกรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ประชุมแทน เกี่ยวข้องทั้งหมด  เก็บรวม
117 ปี ครั้งที่ 2/2552 (ครั้งที่ 4) เรื่องอยู่ที่กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป ส่วนระบบงานสารบรรณ

6

คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน

รตส.2

3 มี.ค. 52 มอบ ผบก. เข้าประชุม  - สรุปรายงานการประชุมกับ

-

วันสถาปนากระทรวงเกษตรและ แต่ติดราชการจึงมอบ ผปก. เข้า เอกสารการประชุมที่
สหกรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ประชุมแทน เกี่ยวข้องทั้งหมด  เก็บรวม
117 ปี ครั้งที่ 3/2552 (ครั้งที่ 5) เรื่องอยู่ที่กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป ส่วนระบบงานสารบรรณ

7

คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน

รตส.2

20 มี.ค. 52  มอบ ผปก. เข้าประชุม - สรุปรายงานการประชุมกับ

-

วันสถาปนากระทรวงเกษตรและ แทน เอกสารการประชุมที่
สหกรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ เกี่ยวข้องทั้งหมด  เก็บรวม
117 ปี ครั้งที่ 3/2552 (ครั้งที่ 6) เรื่องอยู่ที่กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป ส่วนระบบงานสารบรรณ

8

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนิน

อตส.

 - มอบ ผชช.นฤมล (รตส.1 รักษาการ  - สนม.

-

การอันเนื่องมาจากการตรวจราชการ แทน อตส.)
ของ รมช.กษ  วันที่ 24 มี.ค. 52  - ติดราชการที่ จ.ชลบุรี จึงมอบให้
คุณจุฑามาศ  ลิปิการถกล เข้าร่วม
ประชุมแทน

9

คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน

อตส.

 - 12 มิ.ย. 52 มอบ ผปก. เข้าประชุม  - ฝบก.

-

100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า แต่ติดราชการจึงมอบ ผชก. เข้า  
จักรพันธ์เพ็ญศิริ ประชุมแทน  
 - 24 มิ.ย. 52 ผชก. มอบ ผปก.เข้า   
ประชุมแทน แต่ติดราชการจึงมอบ  
นางพวงทอง  เสลานนท์ เข้าแทน

10

คณะกรรมการจัดงานมหามงคลเฉลิม

อตส.

 - 23 ก.ค. 52 มอบ ผปก. เข้าประชุม - ฝบก.

-

พระชนมพรรษา "12 สิงหาพระบรม แต่ติดราชการจึงมอบ นางพวงทอง
ราชินีนาถ" เสลานนท์ เข้าประชุมแทน

11

คณะกรรมการจัดงานเกษตรบิ๊กแฟร์

อตส.

 - 4 ส.ค. 52 มอบ ผปก. เข้าประชุม - ฝบก.

-

ของดีจังหวัดชายแดนใต้ (ครั้งที่ 1) แต่ติดราชการจึงมอบ นางอัจฉราพร 
ชัยอาภรณ์ เข้าประชุมแทน

12

คณะกรรมการจัดงานเกษตรบิ๊กแฟร์

อตส.

 - 31 ส.ค. 52 มอบ ผปก. เข้าประชุม  ฝบก.

-

ของดีจังหวัดชายแดนใต้ (ครั้งที่ 2) แต่ติดราชการจึงมอบ นางอัจฉราพร 
ชัยอาภรณ์ เข้าประชุมแทน

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011