โดยลำดับ
 

                  ในการดำเนินการปฏิรูประบบราชการ  นอกจากจะมีการกำหนดนโยบายในรูปแบบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการแล้ว  รัฐบาลยังได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยมีความประสงค์จะให้ใช้บังคับกับส่วนราชการในทุกกระทรวง  ทบวง  กรม  ทั้งที่เป็นราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค  รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มีการจัดตั้งขึ้นและมีการปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับกระทรวง  ทบวง  กรม  ดังมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และกรอบแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

หมวดที่ 1  เป็นการกำหนดขอบเขตความหมาย
หมวดที่ 2  กำหนดแนวทางการบริหารราชการ
หมวดที่ 3  กล่าวถึง "การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ"
หมวดที่ 4  การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
หมวดที่ 5  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หมวดที่ 6  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
หมวดที่ 7  การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
หมวดที่ 8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
                 เพื่อปฏิบัติตามบังคับ "หมวด 7  การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน"  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้มีคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 428/2552  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและช่องทางการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้  และได้มีประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง การจัดการระบบรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติ  สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
                  2.1 เรื่อง "การจัดการระบบรับฟังความคิดเห็น" ตามหมวด 2 ข้อ 5 ของประกาศฉบับนี้ กำหนด "ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงาน  ติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" ดังนี้
 
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
 
หน่วยงานรับผิดชอบ
 
     - ความต้องการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลและเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น สำนักบริหารกลาง *
     - ความต้องการในเรื่องการปฏิบัติทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  และการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
     - ความต้องการในเรื่องการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีและการสอบบัญชี  รวมถึงสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     - ความต้องการในเรื่องโครงการต่าง ๆ สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
     - ความต้องการในเรื่องที่หน่วยงานได้รับ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10
และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
       หมายเหตุ  * สำนักบริหารกลาง ได้มอบหมายให้กลุ่มประสานราชการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
                              "การรายงาน"  ในเรื่องนี้
 
                2.2 เรื่อง คำนิยาม "ช่องทางการรับฟังความต้องการ"  ตามหมวด 1 ข้อ 4 (7) หมายถึง ช่องทางการรับฟังที่กำหนดขึ้น  ที่มิใช่การส่งหนังสือตามปกติ ได้แก่
 
ลำดับ
ช่องทาง
1
กระดานสนทนา (Webboard) บน Website ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานในสังกัด
2
Call Center 0 2016 8888
3
ตู้ ปณ.187 ปณจ.ราชดำเนิน
4
โทรสารหมายเลข 0 2628 5748
5
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
6
Website ของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contract Center : GCC)
7
ศูนย์ดำรงธรรม รวมถึงสื่อต่าง ๆ

 

               2.3 เรื่อง "การรายงาน" ตามหมวด 3 ข้อ 11   กำหนด "ให้หน่วยงานรับผิดชอบ  เมื่อได้รับเรื่องความต้องการ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ  รายงานกลุ่มติดตามและประเมินผล  สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ  ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
                     
 

คำสั่งสำนักบริหารกลาง ที่ 25/2555  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน (ยกเลิก)

ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน พ.ศ.2555

หนังสือกลุ่มประสานราชการ สำนักบริหารกลาง ที่ กษ 0401.4/316  ลงวันที่ 22 เมษายน 2553 เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ 2553

หนังสือสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กลุ่มติดตามและประเมินผล
ที่ กษ 0402/ว 12 ลงวันที่ 19 เมษายน 2553 เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ 2553

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การจัดการระบบรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 428/2552  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและช่องทาง
การรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
 

ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน พ.ศ. 2557

คำสั่งสำนักบริหารกลาง ที่ 18/2557 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

 

                      

 

ปีงบประมาณ 2560

กันยายน 2560

สิงหาคม 2560

กรกฎาคม 2560

มิถุนายน 2560

พฤษภาคม 2560

เมษายน 2560

มีนาคม 2560

กุมภาพันธ์ 2560

มกราคม 2560

ธันวาคม 2559

พฤศจิกายน 2559

ตุลาคม 2559

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2554

ปีงบประมาณ 2553
 

 
 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011