ผังการจัดสถานที่เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2554
 
ผังพื้นที่จอดรถยนต์ภายในบริเวณกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการประชุม
ผู้บริหาร กษ. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
 
ผังงานเกมสหกรณ์ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2553 ณ อาคารวชิรานุสรณ์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ผังงานวันสหกรณ์สากล ระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2553 ณ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
ผังงาน My Little Farm ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2553  ณ คณะเกษตร 
ม.เกษตรศาสตร์
 
ผังงานการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจผลไม้ภาคสหกรณ์ไทย : พลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกร 76 จังหวัด ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2553  จ.จันทบุรี
 
ผังงานวันเกษตรลุ่มน้ำโขงและมหกรรมยางพารา ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2553 จ.นครพนม
ผังงานนิทรรศการ Job Fair วันที่ 8 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ผังงานคนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2552
ณ กันตนา มูฟวี่ทาวน์ ศาลายา
 
 
ผังงานโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 สก.ประจันตคาม จก. จ.ปราจีนบุรี
 
 
ผังงานโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2552 - 2553 วันที่ 26 ตุลาคม 2552 จ.สงขลา
 
ผังงานเกมสหกรณ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2552 ณ กันตนามูฟวี่ทาวน์ ศาลายา
 
ผังโครงการหนึ่งสหกรณ์หนึ่งโรงปุ๋ยอินทรีย์ พลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2552 - 2553 สหกรณ์คงสามัคคี จำกัด  จ.นครราชสีมา
 
 
ผังการจัดรูปแบบวงเสวนากองทุนหมู่บ้าน 3 จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2552  จ.สงขลา
 
 
 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011