ประกาศกองทัพบก
ฉบับที่ 1/2557
เรื่อง การประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก
ประกาศกองทัพบก
ฉบับที่ 2/2557
เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบ
เรียบร้อย (กอ.รส)
ประกาศกองทัพบก
ฉบับที่ 3/257
เรื่อง ห้ามการเสนอข่าว แจกจ่าย จำหน่ายสิ่งพิมพ์
ที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ
ประกาศกองทัพบก
ฉบับที่ 4/2557
เรื่อง ขอเรียนเชิญบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุม
ประกาศกองทัพบก
ฉบับที่ 5/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษากองอำนวยการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ประกาศกองทัพบก
ฉบับที่ 6/2557
เรื่อง ขอความร่วมมือระงับการถ่ายทอดออกอากาศ
ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและสถานีวิทยุชุมชน
ประกาศกองทัพบก
ฉบับที่ 7/2557
เรื่อง ขอความร่วมมือระงับการถ่ายทอดออกอากาศ
ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและสถานีวิทยุชุมชน
เพิ่มเติม
ประกาศกองทัพบก
ฉบับที่ 8/2557
เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์

ประกาศกองทัพบก
ฉบับที่ 9/2557
เรื่อง ห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประกาศกองทัพบก
ฉบับที่ 10/2557
เรื่อง ห้ามพกพาหรือใช้อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด

ประกาศกองทัพบก
ฉบับที่ 12/2557
เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ประกาศกองทัพบก
ฉบับที่ 13/2557
เรื่อง ให้กลุ่มมวลชนชุมนุมในพื้นที่กำหนด

ประกาศกองทัพบก
ฉบับที่ 14/2557
เรื่อง การใช้อาวุธและการใช้กำลังในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
 
  

 

 
 
 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011