คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารกลาง ปี 2557
  - รายละเอียดตัวชี้วัดระดับสำนักฯ 
  - รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกลุ่มฯ 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารกลาง ปี 2555
  - รายละเอียดตัวชี้วัดระดับสำนักฯ
  - รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกลุ่มฯ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารกลาง ปี 2554
  - รายละเอียดตัวชี้วัดระดับสำนักฯ 
  - รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกลุ่มฯ 

 

 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011