(1) เรื่องเดิม
                    มติ ครม. เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2548 รับทราบและมอบหมายทุกกระทรวงดำเนินการตาม "แนวทางการจัดระเบียบของระบบกระบวนการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน" ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ (รายละเอียดดังหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/ว.213  ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2548 เรื่อง แนวทางการจัดระเบียบของระบบกระบวนการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน)
                    ทั้งนี้ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการติดตามผลการดำเนินการและสรุปรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบทุก 3 เดือน
                    สำหรับมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องโดยลำดับ มีดังนี้
                    (1.1) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 รับทราบและสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในภาพรวม ในช่วง 9 เดือน ของปีงบประมาณ 2550 และมอบหมายให้ทุกกระทรวงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  โดยสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้
                             (1.1.1) ควรกำหนดให้ภารกิจด้านการติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนแบบเชิงรุกเป็นภารกิจประจำของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
                             (1.1.2) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควรจัดตั้งงบประมาณเพื่อรองรับการพัฒนาภารกิจด้านการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนแบบเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง  โดยสำนักงบประมาณควรสนับสนุนงบประมาณให้ภารกิจดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนด้วย
                             (1.1.3) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควรจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรับผิดชอบในภารกิจด้านการติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนแบบเชิงรุกเป็นการเฉพาะโดยตรงเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่องและเป็นเอกภาพเดียวกัน  ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในภาพรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
                    (1.2) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 รับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในภาพรวม ในปีงบประมาณ 2550 และมอบหมายให้ทุกกระทรวงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
                    (1.3) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 รับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551 และมอบหมายให้ทุกกระทรวงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
                    (1.4) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 รับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ 2551 และมอบหมายให้ทุกกระทรวงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
                    (1.5) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 รับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนในรอบ 9 เดือนของปีงบประมาณ 2551 และมอบหมายให้ทุกกระทรวงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
                    (1.6) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551 รับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนในรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ 2551 และมอบหมายให้ทุกกระทรวงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
                    (การดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ได้ข้อยุติ  ควรพิจารณาถึงการที่ข้อร้องเรียนจากประชาชนดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขตามข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาจากหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้วมากกว่าที่จะเป็นเพียงการยุติเรื่อง หรือการส่งผ่านเรื่องโดยยังไม่มีการดูแลแก้ไข ข้อเรียกร้องดังกล่าวอย่างแท้จริง)
(2) การดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
                    (2.1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                             ได้จัดตั้ง "ศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน" (ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ส่วนช่วยเหลือเกษตรกร สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ.) พร้อมกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปรากฏเรื่อง "ร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน" ให้ส่ง "สำเนาเรื่องพร้อมผลการดำเนินการ" ไปยัง สป.กษ. เพื่อรวบรวมรายงานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทราบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นมา (รายละเอียดดังหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ กษ 0212/ว.1148 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง แนวทางการจัดระเบียบของระบบกระบวนการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน)
                    (2.2) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
                             กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดให้แต่ละหน่วยงานในสังกัด รับผิดชอบกรณีมีการร้องเรียน โดยกำหนดให้เจ้าของเรื่องส่ง "สำเนาเรื่องพร้อมผลดำเนินการ" ให้กลุ่มประสานราชการ สำนักบริหารกลาง ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (หากไม่ปรากฏกรณีใด ๆ ก็ให้รายงานทุกเดือนด้วย) ดังนี้
                             (รายละเอียดดังหนังสือส่วนประสานราชการ สำนักบริหารกลาง ที่ กษ 0401.4/217 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง แนวทางการจัดระเบียบของระบบกระบวนการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน ถูกยกเลิกโดยประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การจัดการระบบรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552)
                    (2.3) สำนักบริหารกลาง โดยกลุ่มประสานราชการ ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานการปฏิบัติงาน (Performance Coordinating Center = P.C. Center) ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัด รวมตลอดถึงการเสนอแนะ/แก้ปัญหา/สรุปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลตาม (2.2) โดยในทางปฏิบัติ ได้กำหนดให้เจ้าของเรื่องผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนตาม (2.2) รายงานโดยส่งสำเนาเรื่องพร้อมผลการดำเนินการให้กลุ่มประสานราชการ สำนักบริหารกลาง ทราบภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เพื่อรวบรวมรายงานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน สป.กษ. ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยลำดับ
 

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
เจ้าของเรื่อง
 - การสอบบัญชีภาคราชการ
กลุ่มนิติการ
 - การสอบบัญชีภาคเอกชน
สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
 - การบริหารงานบุคคลและวินัย
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง
 - งานโครงการพิเศษต่าง ๆ
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
 - การร้องเรียนในส่วนภูมิภาคและสำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์  ซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยและ
   สามารถดำเนินการเองได้
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นั้น ๆ

 

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

 
หนังสือ
เรื่อง
สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0401/ว.368  ลว.22 เม.ย. 53
แนวทางปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0100/ว.4482  ลว. 12 ต.ค. 52
ขั้นตอนและรูปแบบการตอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอรับการสนับสนุน
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0100/ว.4163  ลว. 24 ก.ย. 52
การแจ้งตอบข้อร้องเรียนหรือขอรับการสนับสนุน
ส่วนประสานราชการ สำนักบริหารกลาง ที่ กษ 0401.4/217  ลว. 16 ก.พ. 49  (ยกเลิก)
แนวทางการจัดระเบียบของระบบกระบวนการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ กษ 0212/ว.1148  ลว. 7 ก.พ. 49
แนวทางการจัดระเบียบของระบบกระบวนการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/ว.213  ลว. 1 ธ.ค. 48
แนวทางการจัดระเบียบของกระบบกระบวนการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน

    ปีงบประมาณ 2559

 - รอบ 1 เดือน (1 ต.ค. 58 - 31 ต.ค. 58)

 - รอบ 2 เดือน (1 ต.ค. 58 - 30 พ.ย. 58)

   - รอบ 3 เดือน (1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58)

   - รอบ 4 เดือน (1 ต.ค. 58 - 31 ม.ค. 59)

   - รอบ 5 เดือน (1 ต.ค. 58 - 28 ก.พ. 59)

   - รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 58 - 31 มี.ค. 59) 

 - รอบ 7 เดือน (1 ต.ค. 58 - 30 เม.ย. 59)

 - รอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 58 - 31 พ.ค. 59)

 - รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59)

 - รอบ 10 เดือน (1 ต.ค. 58 - 31 ก.ค. 59)

 

 

 - รอบ 11 เดือน (1 ต.ค. 58 - 31 ส.ค. 59)

 - รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2555

 

ปีงบประมาณ 2554

 

ปีงบประมาณ 2553

 

ปีงบประมาณ 2552
    รอบปีตามหนังสือ นร.0506/ว.30  ลว. 29 ม.ค. 53
    ปีงบประมาณ 2555

-

ไตรมาสแรก (1 ต.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554)
    สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
    ปีงบประมาณ 2555

-

ไตรมาสที่ 1
     

วัตถุประสงค์
          การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานกรมฯ ได้โดยตรง  เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา  สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว  โดยทุก ๆ เรื่องจะได้มีการติดตามมิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา  และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่ต้องการก่อกวนระบบงาน  และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  กรมฯ จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัดง ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์
          1. เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัดหรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในเรื่องดังต่อไปนี้
              1.1 กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
              1.2 กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
              1.3 ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
              1.4 ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
              1.5 กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
          2. เรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
          3. การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน กรมฯ ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง
วิธีการยืนคำร้องทุกข์
          1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมี
              (1) วัน เดือน ปี
              (2) ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์
              (3) ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณืของเรื่องที่ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ ความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานของกรมฯ ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนได้
              (4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
          2. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียน อาจส่งทางไปรษณีย์ไปหน่วยงาน หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ หรือส่งช่องทาง Website ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้
เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
          1. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน จริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์
          2. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้
          3. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ยื่นพ้นกำหนดระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน
ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน
          1. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือที่หน่วยงานในสังกัดทุกจังหวัด
          2. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางจดหมาย ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือที่หน่วยงานในสังกัดทุกจังหวัด ที่หน้าเว็บช่องทางแจ้งเบาะแส (สถานที่)
          3. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชน (Call Center) ในเบื้องต้น ที่..0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108
          4. ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่าน ตู้ ปณ.187 ปณจ.ราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
          5. ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่าน Website http://Legal.cad.go.th
          6. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนผ่าน Website เครือข่ายสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1 - 10 หรือสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด
การร้องทุกข์ / ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต
เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
          กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ  เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ  ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับหรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน  แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น
          ถ้าท่านยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ให้คลิกที่ปุ่มส่งเรื่องร้องเรียนข้างล่างนี้

แนวทางการตอบข้อร้องเรียน ตอบชี้แจง และแจ้งข้อมูลของหน่วยงาน

คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
 
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011