Full Frame โครงการ "สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจ" 300 สหกรณ์การเกษตร ปี 2553 บนพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน (ดอยแม่สลอง)
 - รายละเอียดขั้นตอน :- ติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม
 - รายละเอียดขั้นตอน :- ติดตั้งระบบเตือนภัยทางการเงิน
 - รายละเอียดขั้นตอน :- วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ 6 มิติ
 - รายละเอียดขั้นตอน :- ตรวจบัญชี ตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก
 - รายละเอียดขั้นตอน :- ติดตั้งระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
 - การดำเนินงาน 7 ขั้นตอนการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจภาคสหกรณ์การ
เกษตร
Full Frame 7 มิติการปรับเปลี่ยน (งานคนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 2)
Full Frame 6 นวัตกรรมทางการเงินเชิงสร้างสรรค์
Full Frame ยกระดับข้าวไทยผ่านกลไกการบัญชี (งานคนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 2)
Full Frame ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินภาคสหกรณ์ไทย (รร.รามาการ์เด้น)
Full Frame โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี ปี 53 บัญชีต้นทุนอาชีพ
Full Frame นำร่อง:- กิจกรรมการสร้าง "โครงงาน" ภูมิปัญญาทางบัญชี ปี 2553 (จ.นราธิวาส)
Full Frame 7 มิติการปรับเปลี่ยน
Full Frame การสร้างระบบการควบคุมภายใน :- ภาคประชาชน
 
 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011