บอร์ดการสร้างมูลค่าเพิ่มของ รส.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จก. รองรับการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2553
 
 
 
บอร์ดการสร้างมูลค่าเพิ่มของ ส.โคนมพิมาย จก. รองรับการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2553
 
 
 
บอร์ดการสร้างมูลค่าเพิ่มของ สก.คงสามัคคี จก. รองรับการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2553
 
 
 
บอร์ดการสร้างมูลค่าเพิ่มของ สก.ชุมพวง จก. รองรับการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2553
 
 
 
บอร์ด 6 นวัตกรรมทางการเงินเชิงสร้างสรรค์ , โลกใหม่สหกรณ์เชิงแบ่งปัน ปี 2553 - 54 Coop Charing , ต้นแบบแผนกลยุทธ์ธุรกิจสหกรณ์
 
 

บอร์ดโลกใหม่สหกรณ์เชิงแบ่งปัน ปี 2553 - 54 Coop Sharing สหกรณ์ต้นแบบ:- สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด จ.อ่างทอง ขนาด 70x200 ซม.

บอร์ดงาน Visit Day  "My Little Farm"

บอร์ดศูนย์ภูฟ้าพัฒนา (จ.น่าน)

บอร์ดเดินหน้าพัฒนามาตรฐานบัญชีและภาวะความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์โคนมไทย จ.สระแก้ว

บอร์ดประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย (งานคนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 2)

บอร์ดภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและโครงการพลิกพื้นฯ (งานคนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 2)

บอร์ดเครื่องมือเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ขนาด 60 x 90 ซม. (รร.รามาการ์เด้น)
บอร์ดมาตรฐานการบัญชีและสอบบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ (ขนาด 60 x 90 ซม. (รร.รามาการ์เด้น)
บอร์ด 7 มิติการปรับเปลี่ยนนำร่องโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2552 - 2553 ขนาด 60 x 90 ซม. (รร.รามาการ์เด้น)

บอร์ดพืชเศรษฐกิจและสินค้าอาหาร ขนาด 70 x 200 ซม. (รร.รามาการ์เด้น)

บอร์ดชื่อสหกรณ์ ขนาด 50 x 150 ซม. (รร.รามาการ์เด้น)

 
บอร์ดนำร่อง : กิจกรรมการสร้าง "โครงงาน" ภูมิปัญญาทางบัญชี ปี 2553 ภายใต้สหกรณ์โรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ
 
บอร์ดโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกร ขนาด 1.2 x 2.4 ม. (จ.สงขลา)
บอร์ดกองทุนหมู่บ้าน ขนาด 60 x 90 ซม.
บอร์ดนิทรรศการ ขนาด 60 x 90 ซม. (จ.สงขลา)
บอร์ดการสร้างระบบการควบคุมภายใน ขนาด 60 x 90 ซม. (จ.สงขลา)
บอร์ดโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ขนาด 70 x 200 ซม.
 
 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011