Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส. กทม เข้าร่วม "การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (17 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 สตส.กรุงเทพมหานคร นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วม"การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์”
สตส.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2558 (17 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นางพิศมัย หุนตระนี หน.สตส.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรับรองชั้น 1 อาคาร 4 ศูนย์ราชการจ.พระนครศรีอยุธยา
สตส.ขอนแก่น ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 (17 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางสุนันทา เทพสาร หน.สตส.ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ 2558”
สตส.ลำพูน ให้ความรู้ทางบัญชี ในงานเปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดลำพูนและกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรและสหกรณ์ (17 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.ลำพูน นำโดย นายอนุพงษ์ ใจดี หน.สตส.ลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี
สตส.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2558 (16 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดพัทลุง ปี 2558 โดยมีนายสมเกียรติ สุวรรณนิมิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด
สตส.กทม. ร่วมสอนแนะด้านบัญชี ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (16 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยได้รับเกียรติจากนายสุวิทย์ สุขฤทัยในธรรม ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร
สตส.อุทัยธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำ บัญชีในโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (16 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.อุทัยธานี บูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีในโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 70 ราย
สตท.6 ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลในการวางระบบบัญชีเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผลจากประเทศพม่าของสหกรณ์ชายแดน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก (16 มี.ค. 2558)
สตส. นครพนม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (16 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.นครพนม นำโดย น.ส.กฤติยา พงษ์ประวัติ หน.สตส.นครพนม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กตส. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 9 ปี (16 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 9 ปี
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบปีที่ 63 (13 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2558 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคลากรในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบปีที่ 63
สตท.9 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตรผู้จัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (13 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผอ.สตท.9 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมลีการ์เด้น จังหวัดสงขลา
สตส.นครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการทางบัญชี ในงานวันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (13 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.นครราชสีมา นำโดย นายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมพิธีเปิดงานวันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี โดยมี นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน
สตส.อุบลราชธานี จัดสอนแนะการจัดทำบัญชี ณ โรงเรียนเพียงหลวง 12 จ.อุบลราชธานี (13 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.อุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานฯ จัดสอนแนะการจัดทำบัญชี การบันทึกบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ ณ โรงเรียนเพียงหลวง 12 ตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
สตส.นครพนม ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ (13 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.นครพนม ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายอโณทัย จูงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธาน
กตส. จัดแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี ประจำปี 2558 (13 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2558 เพื่อให้บุคลากรได้ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ณ ดีเอชแอลบลูโอริธึม แอนด์ โบว์ล สยามพารากอน
สตท.6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พื้นฐานการใช้โปรแกรม ACL ช่วยตรวจสอบบัญชี สำหรับสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดย คุณสุวัฒน์ ขันเชื้อ” (13 มี.ค. 2558)
กตส.จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และโล่รางวัลดีเด่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 63 (13 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญเลี้ยงพระและและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนา 63 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งสู่ "Quality Excellency ปีแห่งความเป็นเลิศในด้านคุณภาพ” (13 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนา 63 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง"Quality Excellency ปีแห่งความเป็นเลิศในด้านคุณภาพ”
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวแนวทางแก้ไขปัญสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด (13 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดแถลงข่าวแนวทางการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด โดยมีนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าว
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional