Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส.เชียงใหม่ จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนฯ และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ฯ พบปะประชาชน ประจำปี 2558 (24 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2558 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมงานโครงการกระทรวง แรงงานพบประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558
สตส.พิษณุโลก ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชีในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริม การจำหน่ายและผลักดันเชื่อมโยงการซื้อขายในตลาดกลางในความร่วมมือของการค้าภายใน (24 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่10 มีนาคม 2558 สตส.พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายและผลักดันเชื่อมโยงการซื้อขายในตลาดกลาง ในความร่วมมือของการค้าภายใน โดยมี นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน
สตส.พิษณุโลก ร่วมรับชมการเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชี ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ผ่านระบบ VDO Conference (24 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 สตส.พิษณุโลก นำโดย นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมรับชมการถ่ายทอด VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
สตท.5 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราฯ (24 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2558 สตท. 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 188 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สตท. 5 จังหวัดอุดรธานี
สตส.เพชรบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรนิคมแบบรวมกลุ่มตามแนวพระราชดำริ โครงการเพชรน้ำหนึ่ง จ.เพชรบุรี จำกัด (24 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 สตส.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อชี้แจงอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
สตส. เพชรบุรี ร่วมประชุมเวทีศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่าแร้ง (24 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 สตส.เพชรบุรี ร่วมประชุมการจัดเวทีศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่าแร้ง กับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม และส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ชี้แจงภารกิจของหน่วยงาน
สตท.9 ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (24 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 สตท.9 นำโดย น.ส.เรืองทอง มนูญผล นว.ตบ.ชำนาญการพิเศษ สตท.9 ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
สตท.1 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการยางพาราภายใต้การสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร (24 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 สตท.1 นำโดย น.ส.สมควร วิบูลย์เชื้อ ผชช.ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมฯ โครงการยางพารา ภายใต้การสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรฯ
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด (24 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นางบุญญาพร เมฆพัฒน์ นว.ตบ.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้
สตส.นครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2/2558 (24 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 สตส.นครราชสีมา นำโดยนายบุญเลิศ ใจดี หน.สตส.นครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี
สตท.8 ให้การต้อนรับ ผอ.สตท.8 คนใหม่ พร้อมร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน (24 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 หัวหน้าสตส.นครศรีธรรมราช ร่วมให้การต้อนรับ นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผอ.สตท.8 ณ สตท.8 อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
สตส. นครพนม สอนแนะทำบัญชีต้นกล้า แก่นักเรียนโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ตามพระราชดำริทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (24 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 สตส.นครพนม ลงพื้นที่ ฯ สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ฯ โดยการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีต้นกล้าสำหรับนักเรียน
สตส.อุทัยธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีฟาร์มและบัญชีครัวเรือนในโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รุ่นที่ 6 (23 มี.ค. 2558)
สตส.เพชรบุรี จัดประชุมพัฒนาศักยภาพกองทุนชุมชนสวัสดิการชุมชน (23 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 สตส.เพชรบุรี นำโดย นางบุญศรี บุญเส้ง หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 โดยมีนายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
สตส.อุทัยธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดอุทัยธานี ปี 2558 (23 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 สตส.อุทัยธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฐ์ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด
สตส.พิษณุโลก สอนแนะการใช้โปรแกรม ACL ช่วยตรวจสอบบัญชี (23 มี.ค. 2558)
มื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 สตส.พิษณุโลก นำโดย นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก หัวหน้าสำนักงานฯ จัดสอนแนะการใช้โปรแกรม ACL ช่วยในการตรวจสอบบัญชี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ และพัฒนาทักษะในการใช้งานโปรแกรมฯ แก่บุคลากรในสังกัด
สตส.นครปฐม จัดอบรมโปรแกรมระบบสินค้า เวอร์ชั่น 2.2 แก่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครปฐม จำกัด (23 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 ทีมงานไอที สตส.นครปฐม จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบสินค้า เวอร์ชั่น 2.2 ให้แก่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครปฐม จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม
สตส.พัทลุง ร่วมจัดเวทีระดมความคิดเห็นการพัฒนายางพาราจังหวัดพัทลุง (23 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 สตส.พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมการจัดเวทีระดมความคิดการพัฒนายางพาราจังหวัดพัทลุง โดยมี นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
สตส.อุทัยธานี ร่วมให้ความรู้การจัดทำบัญชี ในโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (23 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำบัญชี ในโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ซึ่งบูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัดของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (23 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หน.สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional