Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส.ปราจีนบุรี ออกหน่วยบริการ "คลินิกบัญชี” ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (10 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สตส.ปราจีนบุรี นำโดยนางสาวนิรมล แสงทอง หัวหน้าสำนักงานฯ ออกหน่วยบริการ "คลินิกบัญชี” ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน
สตส.สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาสหกรณ์ตกค้างการสอบบัญชี (10 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 นางละออง พุทธเสน หน.สตส.สมุทรปราการ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาสหกรณ์ ซึ่งตกค้างการสอบบัญชีประจำปี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ให้เดินหน้าปิดบัญชีได้ต่อไป
กตส. จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2558 (10 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงทั้งในอดีตและปัจจุบัน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2558 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
สตส.ปทุมธานี ร่วมจัดคลินิกบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (10 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สตส.ปทุมธานี นำโดย น.ส.วนาพร ทองทิ นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมจัดคลินิกบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558
สตส.สระแก้ว จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (10 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2558 สตส.สระแก้ว จัดอบรมหลักสูตร "การบัญชีสำหรับกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมผลิตทางการเกษตรและกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน"
สตท.6 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.6 (10 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผอ.สตท.6 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.6 ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
กตส.ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชีจาก DGRV แห่งประเทศเยอรมนี (9 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผอ.สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ให้การต้อนรับนายคริสเตียน อัลเบรทช์ ผชช.ด้านสอบบัญชีจากสหกรณ์เยอรมันและสมาพันธ์ไรฟ์ไฟเซน
อตส. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (9 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สตส.สมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในพื้นที่ (9 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ นำโดย นางละออง พุทธเสน หน.สตส.สมุทรปราการ พร้อมด้วยน.ส.สาวภา พร้อมมูล นว.ตบ.ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม
สตท.1 และ สตส.อุทัยธานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการ "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” ณ กลุ่มบ้านหนองบัวแดง (9 เม.ย. 2558)
สตส.ระนอง ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (9 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางสาวพรทิพย์ พรหมสุวรรณ์ นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โดยจัดนิทรรศการด้านบัญชี
สตส.เชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี แก่ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวดอยราง (8 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 สตส.เชียงราย ร่วมกับเรือนจำชั่วคราวดอยราง สังกัดเรือนจำกลางเชียงราย กรมราชทัณฑ์ ดำเนินการตามโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ
สตส.นครพนม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเนินน้ำคำ (8 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หน.สตส.นครพนม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 13 (8 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หน.สตส.ศรีสะเกษ ร่วมการประชุมการตรวจราชการของ นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เขต 13
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (8 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 22 มี.ค.58 สตส.เชียงใหม่ นำโดย น.ส.ถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หน.สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สตท. 10 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในการดำเนินโครงการยางพารา (8 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
สตส.เพชรบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านนายาง จำกัด (7 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 สตส.เพชรบุรี นำโดย นางชุติมา เชาวลิต นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านนายาง จำกัด
สตส.นครพนม ร่วมเป็นวิทยากร "โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง” (7 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สตส.นครพนม นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หน.สตส.นครพนม ร่วมเป็นวิทยากร "โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง”
สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ สตส.มหาสารคาม (7 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2558 นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หน.สตส.มหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะทำงานของสำนักตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเข้าตรวจสอบ
สตส.เพชรบุรี จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานโครงการสร้างรายได้ฯ (7 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สตส.เพชรบุรี นำโดย นางสมหมาย ทองคำหยู นว.ตบ.ชำนาญการ จัดประชุมซักซ้อมวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional