Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส.เพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการบัญชี ในงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (21 เม.ย. 2558)
สตส.แพร่ สอนแนะความรู้ด้านบัญชี ในงานเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (21 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 นายสมศักดิ์ ตาทิพย์ หน.สตส.แพร่ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สตส.แม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (20 เม.ย. 2558)
สตส.สระบุรี จัดอบรมโครงการ "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน" (20 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 สตส.สระบุรี จัดเสวนาโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน"
สตท. 8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ (20 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นำโดยนางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผอ.สตท.8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2558
สตท. 6 ร่วมกับ สตส. ตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้บริการสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร(Full Pack) ในพื้นที่จังหวัดตาก (20 เม.ย. 2558)
สตส. ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก (20 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 นางจุฑามาศ เมืองสง หน.สตส.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางณิชชา รัชตทวีโภคิน นว.ตบ.ชำนาญการ ในฐานะผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก
สตท. 5 จัดอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ผลจากการใช้ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกช่วยตรวจสอบบัญชี (CATs) (20 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 23 มี.ค.58 สตท.5 นำโดย นางอังคณา มหคุณากร ผอ.สตท.5 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์ผลจากการใช้ ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกช่วยตรวจสอบบัญชี
สตท. 3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพนักงานราชการ ครั้งที่1/2558 และประชุมหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ (20 เม.ย. 2558)
สตส.ฉะเชิงเทรา จัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (20 เม.ย. 2558)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา นำโดย นางสาวภัทรพร อมรธีระกุล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี
ทีมงาน IT สตท.6 ร่วมดำเนินการวางระบบโปรแกรมระบบสินค้าโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง จ.ตาก (20 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2558 ทีมงาน IT สตท.6 ร่วมกับสตส.ตาก ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ดำเนินการวางระบบโปรแกรมระบบสินค้า
สตท.8 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานในการดำเนินงานโครงการยางพารา ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรฯ (20 เม.ย. 2558)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานโครงการยางพาราฯ
สตท.9 ร่วมกับสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ จัดการประชุมบูรณาการเชิงปฏิบัติการเพื่อนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด (17 เม.ย. 2558)
สตส.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี (17 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 สตส.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมี นายภูมิบุญญ์ แช่มช้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน
สตท.6 (พิษณุโลก) จัดประชุมชมรมครูบัญชีเกษตรกรอาสาระดับภาค (17 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผอ.สตท. 6 เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมครูบัญชีเกษตรกรอาสาระดับภาค สตท. 6 ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายพิเชษฐ ชัยวัน ประธานชมรมครูบัญชีอาสาระดับประเทศ เข้าร่วมประชุม
สตส.มหาสารคาม ร่วมจัดนิทรรศการสอนแนะบัญชี ในโครงการ "เยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม” (17 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สตส.มหาสารคาม นำโดย นางภัทราภรณ์ บุตะเขียว นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "เยี่ยมเยียนประชาชน จังหวัดมหาสารคาม"
สตท.3 จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (17 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 สตท.3 นำโดย น.ส.สิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผอ.สตท.3 เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2558
สตส.เชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "ส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูง” (17 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท.7 และน.ส.ถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หน.สตส.เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมจัดโครงการฯ
สตท.1 เข้าร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โครงการ "ชุมชนคนรักการทำบัญชีถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” จังหวัดอุทัยธานี (17 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สตท.1 ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี
อตส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ "จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ครั้งที่ 1/2558 (16 เม.ย. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional