Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส. นครพนม ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (22 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 สตส.นครพนม นำโดยนางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานฯ วมเป็นวิทยากร ในโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
สตท. 6 ร่วมกับ สตส. พิจิตร ลงพื้นที่สอนแนะการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แก่ สกก. บางมูลนาก จ.พิจิตร (22 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 1 - 3 เมษายน 2558 สตท. 6 ร่วมกับสตส.พิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและปรับเปลี่ยนการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีของบุคคลภายนอก มาเป็นโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตส. ชุมพร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (22 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านพรุตะเคียน จำกัด เพื่อชี้แจงงบการเงิน พร้อมแนะนำการจัดทำบัญชีให้แก่สหกรณ์
สตท.5 จัดกิจกรรม 5 ส. พัฒนาทีมงานคุณภาพ (22 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในพื้นที่บริเวณรอบสำนักงานเพื่อให้หน่วยงานมีความสะอาด เรียบร้อย ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2558 ครั้งที่ 4/2558 (22 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2558 ครั้งที่ 4/2558 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท. 7 ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม
สตท.9 ร่วมกับ สตส.ตรัง ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร แก่สหกรณ์ในพื้นที่ (22 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 26 - 31 มีนาคม และ 1 - 3 เมษายน 2558 สตท. 9 ร่วมกับผู้สอบบัญชี ลงพื้นที่ร่วมกันวางแผนระบบเครือข่ายการตรวจนับสินค้า และการปิดบัญชีประจำปีของสหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด
สตท.6 และ สตส.แพร่ ร่วมดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้งานโปรแกรมระบบสินค้า Version 2.2 สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด (22 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ ลงพื้นที่ ดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้งานโปรแกรมระบบสินค้า Version 2.2 ของสหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด
สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุทัยธานี (22 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี นำโดย นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หน.สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุทัยธานี
กตส. จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2558 (22 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2558 ถ่ายทอดผ่านระบบ Web Conference ไปยังสำนักงานตรวจบัญชีทั่วประเทศ โดยมีวาระสำคัญ
สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง (22 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 นายวิศิษฏ์ เหลืองรุ่งโรจน์ หน.สตส.มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติทางบัญชี โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
สตท.8 จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 1/2558 (22 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นำโดย นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผอ.สตท.8 เป็นประธานในการประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ครั้งที่ 1/2558
สตส.นครพนม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและรายงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) (22 เม.ย. 2558)
สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2558 (22 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 สตส.หนองบัวลำภู นำโดย นางกาญจนา แสนสิงห์ หน.สตส.หนองบัวลำภู ร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 69 จังหวัดหนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชี
สตส.อุบลราชธานี บรรยายให้ความรู้ในการจัดทำบัญชี ตามโครงการสร้างรายได้ฯ (22 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จัดอบรมบรรยายให้ความรู้ในการจัดทำบัญชี
สตส.นครพนม ให้บริการคลินิกบัญชี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ (22 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หน.สตส.นครพนม พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดร่วมให้บริการคลินิกบัญชี
สตส.ชัยภูมิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และมอบเงินอุดหนุนโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง (21 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 สตส.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และพลโทธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 เข้าร่วมพิธีลงนาม
สตส.ยโสธร จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ (21 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 สตส.ยโสธร นำโดยนางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
สตท.9 จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 และประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 3/2558 (21 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผอ.สตท.9 เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมชี้แจงภารกิจของสำนักงานฯ ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (21 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดภารกิจของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
สตส.นครพนม จัดโครงการ "การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดนครพนม” (21 เม.ย. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional