Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส.จันทบุรี จัดนิทรรศการทางบัญชีในโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (27 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 สตส.จันทบุรี นำโดย นางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี
สตส.อุทัยธานี ร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรกรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (27 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 สตส.อุทัยธานี นำโดย นางสาวจริยา ลิ้มสุวรรณ นว.ตบ.ชำนาญการ และนางสาวอัมรินทร์ ศรีพุ่ม นว.ตบ.ปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรกรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
สตส.ราชบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชี "โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง” (27 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 สตส.ราชบุรี นำโดย นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ หน.สตส.ราชบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชี
สตส.เพชรบุรี ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะด้านการเงินการบัญชี ในโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (27 เม.ย. 2558)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตส.เพชรบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี โครงการสร้างรายได้และพัฒนา การเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
สตส.จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการบัญชี ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ (24 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ให้บริการแนะนำการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกร โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน
สตส.ชัยภูมิ ร่วมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 (24 เม.ย. 2558)
สตท.8 ร่วมประชุมชมรมครูอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีภาค 8 และศึกษาดูงานเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง (24 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 7 – 8 เมษายน 2558 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผอ.สตท. 8 เข้าร่วมประชุมชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีภาค 8 ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายโกศล ชื่นบุตร ประธานชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีภาค 8 เป็นประธานการประชุม
สตท.2 จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 4/2558 (24 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 สตท.2 นำโดย น.ส.วารุณี วุฒิสาร ผอ.สตท.2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 4 ปี 2558
สตส.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ (24 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ 2 อำเภอ 5 ตำบล ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีมอบเอกสารสิทธิทำกินในที่ดินแก่เกษตรกร (24 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558 สตส.เชียงใหม่ นำโดย น.ส.ถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หน.สตส.เชียงใหม่ ในฐานะคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เข้าร่วมในพิธีมอบเอกสารสิทธิทำกินในที่ดิน
สตส.ภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ รมว.กษ. (23 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 นางจุฑามาศ เมืองสง หน.สตส.ภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.กษ. พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
สตส. จันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในหมู่บ้านต้นแบบ (23 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 สตส.จันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในหมู่บ้าน ต้นแบบ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 60 คน
สตส.ฉะเชิงเทรา ติดตามสอนแนะการจัดทำบัญชี แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี (23 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 สตส.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ติดตามสอนแนะการจัดทำบัญชีของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี จ.ฉะเชิงเทรา
สตส.เชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไย จังหวัดเชียงใหม่ (23 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าฯ เป็นประธานในพิธี
สตท.2 ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (23 เม.ย. 2558)
สตส.ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนเมษายน 2558 (23 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หน.สตส.ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนเมษายน 2558
สตส.นครพนม เป็นวิทยากรให้ความรู้ตาม "โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง” (23 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 สตส.นครพนม นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หน.สตส.นครพนม เป็นวิทยากร "โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง”
สตส.อำนาจเจริญ อบรมการจัดทำบัญชีและรายงานตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (23 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 1-7 เมษายน 2558 สตส.อำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและจังหวัดอำนาจเจริญ จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและรายงานตามโครงการ
สตท.9 ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (22 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สตท. 9 ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สหกรณ์การเกษตรป่าบอน จำกัด จังหวัดพัทลุง
สตส. หนองบัวลำภู ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (22 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2558 สตส.หนองบัวลำภู นำโดยนางกาญจนา แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้คำแนะนำสอนแนะการจัดทำบัญชี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional