Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส.บึงกาฬ สอนแนะโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.1 (21 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 สตส.บึงกาฬ นำโดย นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หน.สตส.บึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่สอนแนะการใช้งาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ
สตส. พัทลุง ร่วมประชุมโครงการตลาดเกษตรกรจังหวัดพัทลุง (21 ก.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง เข้าร่วมประชุมโครงการตลาดเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เพื่อให้การบริหารจัดการตลาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
สตส.ตราด ร่วมรับฟังการแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ในรอบ 1 ปี "มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดตราด” (21 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หน.สตส.ตราด ร่วมรับฟังการแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ในรอบ 1 ปี
กษ. จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558 (21 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
อตส. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตรวจอย่างไรให้ลดข้อบกพร่อง (21 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 14 – 16 กันยายน 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตรวจอย่างไรให้ลดข้อบกพร่อง ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
กตส. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 89 ปี (21 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วม แสดงความยินดี ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง
กตส. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครบรอบ 16 ปี (21 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วม แสดงความยินดี ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กตส. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มพอเพียง แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเขาส่องกล้อง จังหวัดนครนายก (18 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มพอเพียง และเงินกองทุนอาหารกลางวัน แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเขาส่องกล้อง ในโอกาสร่วมจัดนิทรรศการ "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง”
สตส.ระนอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพประจำปี 2558 ณ บ้านห้วยไทรงาม จังหวัดระนอง (17 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 สตส.ระนอง นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร
สตส.ระนอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพประจำปี 2558 ณ บ้านคอกช้าง (17 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 สตส.ระนอง นำโดยนางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ทีมงาน สตท.6 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการฯ ตามแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2558 (17 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นำโดย นางพจมาน รอดบุญส่ง หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการในผลผลิตที่ 3
สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด (17 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด โดยมี นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
รตส. นำคณะผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าศึกษาดูงานภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ จ.ขอนแก่น (17 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 14 และ 15 กันยายน 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีฯเป็นประธานในการนำคณะผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร.เข้าศึกษาดูงานภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ภารกิจในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตท.2 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ประจำปี 2558 (17 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำโดย นางสาววารุณี วุฒิสาร ผอ.สตท.2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ประจำปี 2558
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คว้ารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2558 ประเภทรางวัล การพัฒนาการบริการที่ เป็นเลิศ ระดับดีเด่น จากผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริการงานสอบบัญชีด้วย “ระบบกระดาษทำการอิเล็คทรอนิกส์” (17 ก.ย. 2558)
สตส.ระนอง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินป่าน้ำขาว จำกัด (17 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 สตส.ระนอง นำโดย นายประวัติ ใช้โรจน์ นว.ตบ.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
สตส.บึงกาฬ จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2558 (17 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หน.สตส.บึงกาฬ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2558 ครั้งที่ 8/2558
สตท.2 จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพ เสริมรายได้ ปี 2558 (17 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำโดย นางสาววารุณี วุฒิสาร ผอ.สตท.2 เป็นประธานเปิดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพ เสริมรายได้ "การทำซูชิ”
สตส.อุดรธานี ร่วมงานมหกรรมประมงไทยใต้ร่วมพระบารมี ครั้งที่ 2 (17 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”
สตส.ระนอง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรกะเปอร์ จำกัด (17 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางสาวพรทิพย์ พรหมสุวรรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 255
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional