Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส.นครพนม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (15 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 สตส.นครพนม นำโดย น.ส.จิราภรณ์ อินทะชัย นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
สตท.6 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.6 (15 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.6 ครั้งที่ 6/2558
สตท.3 ร่วมกับ สตส.สุรินทร์ สอนแนะการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ (15 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ให้บริการติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.1
สตส.เพชรบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 (15 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 นางบุญศรี บุญเส้ง หน.สตส.เพชรบุรี และนางชุติมา เชาวลิต นว.ตบ.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ 1/2558
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2558 "ก้าวสู่ทศวรรษที่สองสร้างครูบัญชีต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ” (14 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.กษ.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2558 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ
อตส. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรในการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับองค์กร (Enterprise Architecture) (14 พ.ค. 2558)
สตท.2 จัดกิจกรรม 5 ส. ตามโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข (14 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 จัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) ตามโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข
สตส.หนองคาย ร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (14 พ.ค. 2558)
สตส.สมุทรปราการ ร่วมสังเกตการณ์การให้สัมภาษณ์ครูสุรชัย แซ่จิว เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม (14 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 นางละออง พุทธเสน หน.สตส.สมุทรปราการ ร่วมสังเกตการณ์การให้สัมภาษณ์นายสุรชัย แซ่จิว เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม
สตส.พัทลุง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์จังหวัดพัทลุง (14 พ.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง
สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน (14 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 27 - 30 เม.ย.58 สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด บัญชีนำวิถีสู่ความพอเพียง น้ำคือชีวิต ทำบัญชีเป็นนิจ ชีวิตมั่นคง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศผลประกวดวาดภาพ "สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจของหนู” (12 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประกวด วาดภาพ ระบายสี เรื่อง "สมเด็จพระเทพฯ...ในดวงใจของหนู”ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (12 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้ฯลฯ โดยมีนายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะครูบัญชีอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 (12 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานฯ วมประชุมคณะครูบัญชีอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 โดยมี นายปราณีต จรบุตตะ ประธานชมรมครูบัญชีอาสาฯ เป็นประธาน
สตท.8 จัดประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (12 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผอ.สตท. 8 จัดประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน โดยมีผู้สอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.8 และ สตท.9 จำนวน 48 คน เข้าร่วมประชุม
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนา"ก้าวสู่ทศวรรษที่สองสร้างครูบัญชี ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ” เดินหน้าพัฒนาศักยภาพครูบัญชี ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการจัดทำบัญชี ขยายผลสู่พื้นที่ภาคเกษตรรองรับโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ (12 พ.ค. 2558)
สตส.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตร ศชพ.คริสตจักรเมืองน้อย จำกัด (8 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 สตส.แม่ฮ่องสอน นำโดย นายมานะ โภคินมาส หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์การเกษตร ศชพ.คริสตจักรเมืองน้อย จำกัด เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประกวดวาดภาพ"สมเด็จพระเทพฯ...ในดวงใจของหนู”รอบชิงชนะเลิศ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง” (8 พ.ค. 2558)
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2558 (8 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย นายวรรณรัตน์ สุภาบุตร นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมให้ความรู้และสอนแนะด้านการจัดทำบัญชี
สตส.นครพนม ร่วมให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชี ในโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนฯ (8 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย น.ส.จิราภรณ์ อินทะชัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชี ในโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional