Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส.พัทลุง ร่วมประชุมปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ (3 มิ.ย. 2558)
สตส.พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็น ในการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ โดยมี นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
สตท.5 จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (3 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดย นางอังคณา มหคุณากร ผอ.สตท.5 เป็นประธาน การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2558 โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สตส.ระนอง ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดระนอง (3 มิ.ย. 2558)
สตส.มุกดาหาร ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (3 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ได้ร่วมจัดนิทรรศการ "คลินิกบัญชี”
สตส.นครนายก จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (3 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางสาวภัทราพร ตั้งพัชรวงศ์ นว.ตบ.ชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี
สตส.พัทลุง ร่วมประชุมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2556 - 2558 (2 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 นางวิภา มิตรารมย์ หน.สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2556 - 2558 โดยมีเกษตรกร รวม 70 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายสมโชค หาญนิวัติกุล เป็นประธาน
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.สุราษฎร์ธานี (2 มิ.ย. 2558)
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.สุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงาน ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ ได้ร่วมปลูกต้นไม้
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 42 สหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด (2 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 สตส.บุรีรัมย์ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 42 สหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด โดยมี นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน
สตส.พัทลุง ร่วมเปิดตัวผลงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) (2 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 สตส.พัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมเปิดตัวผลงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีนายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธาน
สตส.เพชรบุรี ร่วมประชุมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ (2 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนสัญจร ประจำปี 2558 โดยมีนายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (2 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 สตส.ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไข ปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
สตส.นครพนม มอบเกียรติบัตรครูบัญชีดีเด่นและเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2558 (2 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หน.สตส.นครพนม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรครูบัญชีดีเด่นและเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2558
สตส.จันทบุรี ร่วมสอนแนะด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (2 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 สตส.จันทบุรี นำโดย นางรัตติยา สวัสดี หน.สตส.จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ตามแผนการจัดการโครงการ ครั้งที่ 3
อตส.ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของจังหวัด ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่และการบริหารจัดการน้ำ (29 พ.ค. 2558)
สตส.จันทบุรี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (29 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย นางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเปิดโครงการอบรม
สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” (29 พ.ค. 2558)
สตส.พัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 4/2558 (29 พ.ค. 2558)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 4/2558 ประจำเดือนเมษายน 2558
สตส.หนองคาย เปิดคลินิกบัญชี ในโครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และโครงการคลินิกเกษตรฯ (28 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 สตส.หนองคาย ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการ จังหวัดหนองคาย เป็นประธาน
สตส.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน "โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง” (28 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 สตส.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับคณะกรรมการโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่อำเภอปาย จำนวน 4 ตำบล
สตส.อุทัยธานี ออกให้บริการในโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3" (28 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 สตส.อุทัยธานี ออกให้บริการด้านบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional