Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2562
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2562 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2562
อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด (23 ก.ย. 2562)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ ในโอกาสลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ (23 ก.ย. 2562)
กตส.เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 (23 ก.ย. 2562)
กตส.แสดงความยินดีสถาปนากรมประมง ครบรอบ 93 ปี (20 ก.ย. 2562)
กตส.จัดประชุมแก้ไขร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. .... (19 ก.ย. 2562)
กตส.ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 12 (19 ก.ย. 2562)
รตส.เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสู่ยุค 4.0 (19 ก.ย. 2562)
รตส.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานปี 2562 และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานปี 2563 (18 ก.ย. 2562)
กตส.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. .... ผ่านทาง Web Conference (17 ก.ย. 2562)
กตส.เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562 (16 ก.ย. 2562)
อตส.เปิดการประชุมการสรุปผลการปฏิบัติงานปี 62 และแนวทางขับเคลื่อนงานปี 63 (16 ก.ย. 2562)
กตส. เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 (16 ก.ย. 2562)
รตส.เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "เสริมสร้างความรู้ผู้ปฏิบัติงานให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน” (16 ก.ย. 2562)
คณะผู้บริหารกตส.เข้าร่วมพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (16 ก.ย. 2562)
อตส.เป็นประธานเปิดการประชุมการซักซ้อมการปฏิบัติงานสำหรับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครและกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับปี 2563 (16 ก.ย. 2562)
อตส.เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "การสร้างการรับรู้นโยบาย ด้านการเกษตรของรัฐบาล ผ่านสถาบันเกษตรกร" (13 ก.ย. 2562)
อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ขอนแก่น (11 ก.ย. 2562)
กตส.ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ (10 ก.ย. 2562)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งด้วยบัญชี สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน (10 ก.ย. 2562)
สตท.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Cyber Auditor อย่างมืออาชีพ (10 ก.ย. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional