Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบบริการบำรุงดูแลรักษาระบบสารสนเทศเเละฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560 (6 ต.ค. 2559)
เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (5 ต.ค. 2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการยืนยันยอดหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (5 ต.ค. 2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบจัดการฐานข้อมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (5 ต.ค. 2559)
เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการระบบสำรองข้อมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (4 ต.ค. 2559)
เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 (4 ต.ค. 2559)
เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาพระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (4 ต.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของการสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (3 ต.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบสารสนเทศเเละฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560 (3 ต.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (3 ต.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (3 ต.ค. 2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการยืนยันยอดหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (3 ต.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional