Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง
ประกาศ ราคากลาง ก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 (10 ก.พ. 2560)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ (10 ม.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีกรณีพิเศษ (9 ธ.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 คัน (23 พ.ย. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างพิมพ์"ทิศทางการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี 2560 (Road Map60)"โดยวิธีกรณีพิเศษ (31 ต.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างซ่อมแซมระบบประปา อาคาร2 และอาคาร4 (20 ต.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (17 ต.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการระบบสำรองข้อมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (17 ต.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (17 ต.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ก.ย. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (19 ก.ย. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2560 (19 ก.ย. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (15 ก.ย. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลร้กษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (15 ก.ย. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (15 ก.ย. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการยืนยันยอดหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (14 ก.ย. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบจัดการฐานข้อมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (14 ก.ย. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (12 ก.ย. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (12 ก.ย. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการระบบสำรองข้อมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (12 ก.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional