Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
กตส. ประชุมหารือแนวทางการจัดทำ MOU ระหว่าง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (17 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รตส. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับการศึกษาให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าการเกษตรและระบบการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดศรีสะเกษ (17 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กตส.จัดโครงการอบรมหลักสูตร "การสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6” (17 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "การสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6” เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ณ ห้องฝึกอบรม 404
สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่ สบ.คอลเซ็นเตอร์ภูเก็ต จำกัด (17 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตส.ภูเก็ต นำโดย นางสาวรักชนก เครือแพทย์ นว.ตบ.ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวแสงดาว อิ้วสู นว.ตบ.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์บริการคอลเซ็นเตอร์ภูเก็ต จำกัด
สตส.อุทัยธานี จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีสู่เยาวชนนักเรียน (สานต่อปีที่ 2) รุ่นที่ 4 (17 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 สตส.อุทัยธานี นำโดย นางพรวิภา สุ่มทา ผอ.สตท. 1 พร้อมด้วยนางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หน.สตส.อุทัยธานี จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีสู่เยาวชนนักเรียน (สานต่อปีที่ 2) รุ่นที่ 4
สตส.9 ร่วมกับ ไอที สตส.ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่ จ.ปัตตานี (17 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สตท. 9 ร่วมกับไอที สตส.ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรยะรัง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จำกัด
สบก.จัดประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 2/2558 (17 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นางโสภา พงศ์สุพพัต ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม 402 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด (17 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นางสาวสุจิตตรา พิทักษา นว.ตบ.ชำนาญการ พร้อมด้วย นายเชิด ราชชิต นว.ตบ.ปฏิบัติการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด
สตท.6 จัดกิจกรรม 5 ส. พัฒนาทีมงานคุณภาพ (16 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อทำความสะอาดบริเวณภายในและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานฯ และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีของผู้ปฏิบัติงานต่อหน่วยงาน
สตส.ภูเก็ต ร่วมการประชุมสมาชิกสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด และสหกรณ์สี่ล้อเล็ก จำกัด (16 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิกสหกรณ์ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด และสหกรณ์สี่ล้อเล็ก จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
กตส. เดินหน้าพัฒนาระบบบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง (16 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 9 และ 12 มิถุนายน 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ และนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำทีมผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาชีพบัญชีที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารงานสอบบัญชี ซึ่งแต่งตั้งโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตส.อุทัยธานี จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน (สานต่อปีที่ 2) รุ่นที่ 3 (16 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นางพรวิภา สุ่มทา ผอ.สตท.1 พร้อมด้วยน.ส.พัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หน.สตส.อุทัยธานี จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน (สานต่อปีที่2) รุ่นที่ 3
สตท.6 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานสอบบัญชี เรื่อง "เทคนิคการตรวจสอบเงินสดและสินค้า” (16 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 สตท.6 เป็นวิทยากรในการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานสอบบัญชี เรื่อง "เทคนิคการตรวจสอบเงินสดและสินค้า” ให้กับผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีในเขตพื้นที่สตท.6 ผ่านระบบ Web Conference
สตส.หนองคาย ร่วมงานสภากาแฟสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดหนองคาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (16 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 สตส.หนองคาย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมงานสภากาแฟสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สตส.หนองคาย
สตท.7 และ สตส.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและกำกับแนะนำการจัดทำบัญชีของโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในอำเภออมก๋อย (16 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล
รตส. เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบบัญชี ณ สตส.น่าน (16 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม สตส.น่าน อ.ภูเพียง จ.น่าน
สตท.6 ร่วมกับคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต เขตภาคเหนือตอนล่าง ลงพื้นที่ประเมินวิสาหกิจชุมชน (15 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2558 สตท.6 ร่วมกับคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน โดยดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นให้เป็นไปอย่างมีระบบมีความเที่ยงธรรม
กตส.เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 3/2558 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ การพัฒนาเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (15 มิ.ย. 2558)
สตส.พัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง (15 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตส.พัทลุง นำโดย นางจรวยพร วุ่นชุม นว.ตบ.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหน.สตส. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2558
สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ปี 2558 (15 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นายวิศิษฏ์ เหลืองรุ่งโรจน์ หน.สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional