Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส.สงขลา ร่วมจัดกิจกรรมสอนแนะบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (25 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2558 สตส.สงขลา จัดกิจกรรมสอนแนะบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการ "ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร” รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการบันทึกบัญชี
กตส. จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสหกรณ์เยอรมันและสมาพันธ์ไรฟ์ไฟเซน (DGRV) (25 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 นายคริสเตียน อัลเบรทช์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชีจากสหกรณ์เยอรมันฯ ประเทศเยอรมนี เข้าพบนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการสอบบัญชีและทักษะภาษาอังกฤษ
รตส.ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับการศึกษาระหว่างกตส. กับ กศน. (24 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 นายประยวน พันธุ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทาง การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุม 201 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี ภายใต้โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน (24 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำด้านการจัดทำบัญชี ภายใต้โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ให้แก่เจ้าหน้าที่ ศบกต. โนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
สตท.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ปี 2558" (23 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นำโดย นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ปี 2558"
สตส. นครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ (23 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.นครศรีธรรมราช นำโดย นางสาวนารี แซ่เฮ่ง หน.สตส.นครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ พลตรีองอาจ ชวาลวิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ 6 (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) พร้อมคณะ
สตท.6 ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงาน ของ สตส. น่าน และ สตส. เพชรบูรณ์ (23 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตท.6 นำโดย นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผชช.ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยกลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานของสตส.น่าน และสตส.เพชรบูรณ์ เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชี
สตส.อุทัยธานี จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน (สานต่อปีที่ 2) รุ่นที่ 5 (23 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นางพรวิภา สุ่มทา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 พร้อมด้วย นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน (สานต่อปีที่2) รุ่นที่ 5
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด (23 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 29 พ.ค.58 สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หน.สตส.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางเทวีรัตน์ ไชยชาติ ผู้สอบบัญชี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด
สตส.สมุทรปราการ ร่วมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสหกรณ์เกี่ยวกับการนำข้อมูลจากโปรแกรมระบบบัญชีในการบริหารสหกรณ์ (23 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ และนางสาวกนกพร ช้างทิม ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม
อตส. ร่วมงานครบรอบ 65 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายวัน (23 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมงานครบรอบ 65 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายวัน พร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับการเกษตร ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา”
สตส.อ่างทอง จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน สานต่อเป็นปีที่ 7 ณ รร.เรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (22 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 สตส.อ่างทอง จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน สานต่อเป็นปีที่ 7 โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เป็นประธาน
หัวหน้า สตส. ชุมพร เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (22 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หน.สตส.ชุมพร เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรคนใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
สตส. อุบลราชธานี ร่วมจัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) (19 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.อุบลราชธานี ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) โดยมีนายสุรพันธ์ ดิสมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
สตส.พะเยา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์ (19 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้ตรวจการสหกรณ์และผู้สอบบัญชี
สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สค.เคหะรัษฎา จำกัด (19 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต พร้อมด้วยนางณิชชา รัชตทวีโภคิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎา จำกัด
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเทศกาล "เงาะ-ทุเรียน และของดี ศรีสะเกษ and Si Sa Ket ASEAN Trade Fair 2015" (19 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หน.สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะที่ 6 คณะกรรมการฝ่ายออกร้านนิทรรศการ
ทีมงาน สตท.6 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการฯตามแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2558 (19 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตท.6 นำโดย นางพจมาน รอดบุญส่ง หน.กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล พร้อมทีมงานกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการในผลผลิตที่ 2
กตส. จัดประชุมเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส (18 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในแต่ละมิติและตัวชี้วัด ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กตส. ร่วมเปิดงานโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสหกรณ์ "สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน” (18 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสหกรณ์
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional