Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส.อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาดข้าวหอมมะลิ อุบลราชธานี และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดอุบลราชธานี (2 ก.ค. 2558)
กตส.นำคณะนักเรียน ครูบัญชีเยาวชน ผู้แทนโรงเรียน เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี (1 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำคณะนักเรียน ครูบัญชีเยาวชน ผู้แทนโรงเรียน เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี
สตท.2 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่ (1 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 สตท. 2 นำโดยนางสาววารุณี วุฒิสาร ผอ.สตท. 2 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 9/2558 (1 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 9/2558 โดยมี นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ เป็นประธาน
สตท.8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ (1 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 จัดให้มีการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 4/2558
สตส.อุทัยธานี จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน (สานต่อปีที่ 2) รุ่นที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา จังหวัดอุทัยธานี (1 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 นางพรวิภา สุ่มทา ผอ.สตท.1 พร้อมด้วยนางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หน.สตส.อุทัยธานี จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน (สานต่อปีที่2) รุ่นที่ 7
สตส.ขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (1 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 สตส.ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงาน
กตส.จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (1 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 กรมตรวจฯ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ : "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง” (30 มิ.ย. 2558)
กตส. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 (30 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ อำนวยการการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สตท.7 และ สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมการติดตามงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 (30 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท.7 พร้อมด้วยนางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หน.สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมการติดตามงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16
สตส.จันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การประกวดโครงการ ชุนชนคนทำบัญชีดีเด่น ประจำปี 2558 (30 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 สตส.จันทบุรี นำโดย นางรัตติยา สวัสดี หน.สตส.จันทบุรี พร้อมด้วยครูบัญชีอาสาในจ.จันทบุรี ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์การประกวดโครงการ ชุมชนคนทำบัญชีดีเด่น ประจำปี 2558
สตส.อุทัยธานี จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน (สานต่อปีที่ 2) รุ่นที่ 6 (30 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน (สานต่อปีที่2) รุ่นที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนการุ้งวิทยาคม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
สตท.6 ร่วมกับคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต เขตภาคเหนือตอนล่าง ลงพื้นที่ประเมินวิสาหกิจชุมชน (30 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.ชณิญญา หิรัญสุทธิ์ นว.ตบ.ชำนาญการพิเศษ แทนผอ.สตท.6 ร่วมกับคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต เขตภาคเหนือตอนล่าง ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
สตส.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่กำกับแนะนำและตรวจสอบเบื้องต้นการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (30 มิ.ย. 2558)
สบก. จัดกิจกรรม 5 ส. สร้างความสุขและความสมดุลในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 (29 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางโสภา พงศ์สุพพัต ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง จัดกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส กตส. ลงพื้นที่ สตท.1 (26 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการประเมินผลการจัดทำ มาตรฐานความโปร่งใส กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีฯ นางสุภชาดา เจียรนัยกูร ฯลฯ ลงพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
สตส.ทั่วประเทศ สอนแนะความรู้ด้านบัญชี เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน (25 มิ.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ ให้บริการสอนแนะความรู้ด้านการจัดทำบัญชี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างวินัยทางการเงิน สามารถวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดงานวันเปิดตัวความสำเร็จโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (25 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นางกิตติวรรณ เผ่าพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมพิธีเปิด "งานวันเปิดตัวความสำเร็จโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดศรีสะเกษ”
สตส.พะเยา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์แปรรูปผลิตผลการเกษตรป่าแดง จำกัด (25 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดย นางเมธวรินทร์ เชื้อเมืองพาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์แปรรูปผลิตผลการเกษตรป่าแดง จำกัด
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional