Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จัดอบรม "หลักสูตร ผู้สอบบัญชีระดับ ๕” หวังเพิ่มทักษะผู้สอบบัญชี เสริมความเข้มแข็งให้ระบบสหกรณ์ (20 ก.ค. 2558)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สกก.เมืองอุบลราชธานี จำกัด ที่ประสพภัยพิบัติวาตภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (17 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อตส.และคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำ และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จำกัด ที่ประสพภัยพิบัติวาตภัยในเขตพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี
กษ.แถลงข่าวการจัดงาน "ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558” (17 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พร้อมด้วยนางวีณา พงศ์พัฒนานนท์ อธิบดีกรมหม่อนไหม แถลงข่าวการจัดงาน "ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558”
ผอ.สตท.5 ร่วมประชุมเพื่อติดตามงานโครงการอันเกิดจากการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด กษ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (17 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เข้าประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในกลุ่มจังหวัดอุดรธานี
สตส.แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดนิทรรศการ "ห้องเรียนบัญชีครัวเรือน" ในโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (16 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการ "ห้องเรียนบัญชีครัวเรือน"
รตส. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์” (16 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์” และติดตามตรวจสอบการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมของสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 และ 9
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชูโครงการเด็กไทยทำบัญชีสร้างความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน (16 ก.ค. 2558)
มอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรแก่นักเรียนและเยาวชนที่จัดทำบัญชีต่อเนื่อง และโรงเรียนที่สนับสนุนนักเรียนในการจัดทำบัญชีดีเยี่ยม ปลูกฝังเด็กและเยาวชนรักการจดบันทึกบัญชี ขยายผลไปยังครอบครัวและชุมชน
สตส.เพชรบุรี เสริมสร้างทักษะด้านบัญชี ในโครงการค่ายสร้างเสริมคุณธรรมนำเยาวชนรักสหกรณ์ (16 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2558 นางบุญศรี บุญเส้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี พร้อมด้วย นางเพ็ญรดี สังข์พุก นางอุนากรรณ ไทยถนอม ครูบัญชีอาสา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี
สตส.กทม. จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)” (16 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)”
สตส.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (16 ก.ค. 2558)
สตส.จันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการประกวดโครงการชุมชนคนทำบัญชีดีเด่น ประจำปี 2558 (15 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 สตส.จันทบุรี นำโดย คณะกรรมการการประกวดโครงการชุมชนคนทำบัญชีดีเด่น ประจำปี 2558 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการประกวดโครงการชุมชนคนทำบัญชีดีเด่น ประจำปี 2558
รตส. ต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 11 พร้อมบรรยายสรุป "การบริหารจัดการองค์กรและแนวทางการพัฒนาสหกรณ์” (15 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 11 จำนวน 50 คน
สตส.ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ พร้อมสอนแนะบัญชีแก่ Smart Farmer ของปฏิรูปที่ดินฉะเชิงเทรา (15 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 สตส.ฉะเชิงเทรา นำโดย นางสาวภัทรพร อมรธีระกุล หน.สตส.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมเกษตรกร
สตท.5 ร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 ผ่านระบบ Web conference (15 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 ผ่านระบบ Web conference โดยมีวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สตส.เชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (15 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย น.ส.ถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หน.สตส.เชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
สตส.กทม. ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีใน "งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต" (15 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558 สตส.กรุงเทพมหานคร ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีใน "งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต" โดยให้บริการปรึกษาและสอนแนะการจัดทำบัญชี
สตส.บึงกาฬ ร่วมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน และการจัดทำบัญชีครัวเรือน ในโครงการการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดบึงกาฬ (15 ก.ค. 2558)
ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าเฝ้าถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติฯ (14 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 คณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าเฝ้าถวายพระพร
สตส.กทม. จัดโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ "โครงการเด็กไทยทำบัญชีสร้างความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” (14 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผอ.สตท. 10 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ "โครงการเด็กไทยทำบัญชีสร้างความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”
สตส.นครพนม จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (14 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นายยุทธนา แสงสว่าง นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางการบัญชี
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional