Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส. นครพนม ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (21 ก.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.นครพนม นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมี นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธาน
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงาน "เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ and Si Sa Kettrade Fair 2015" (21 ก.ค. 2558)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงาน ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
สตส.สมุทรปราการ ร่วมประชุมแก้ปัญหาสหกรณ์ตกค้างการปิดบัญชี (21 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ พร้อมด้วยนางเพ็ชรรัตน์ นาควัชรญาณ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เคหสถานชุมชนสามห่วง จำกัด
สตส.เพชรบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัด กษ. จ.เพชรบุรี (21 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 นางสมศรี บุญเส้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สตท.4 ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (21 ก.ค. 2558)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ จำกัด (21 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หน.สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ จำกัด รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 (21 ก.ค. 2558)
กรมป่าไม้ได้เชิญชวนให้คนในชาติทุกหมู่เหล่าร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการปลูกต้นไม้
สตส.ทั่วประเทศ จัดงาน "วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558” (21 ก.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดกิจกรรม "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รตส. ร่วมประชุมติดตามการแก้ปัญหาสหกรณ์การเกษตรสตรีโนนสะอาด จำกัด (20 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีฯ เป็นประธานในการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาสหกรณ์การเกษตร สตรีโนนสะอาด จำกัด
สตส.แพร่ ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ (20 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นายสมศักดิ์ ตาทิพย์ หน.สตส.แพร่ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี โดยมี นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน
สตส.นครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม (20 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 สตส.นครพนม นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ประจำเดือนมิถุนายน 2558
สตส.สมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ กษ. เขต 3 (20 ก.ค. 2558)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาววารุณี วุฒิสาร ผอ.สตท.2 ลงพื้นที่ประเมินผลและให้คะแนนการดำเนินงานโครงการฯ
สตส.นครนายก เปิดคลินิกบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 9 (20 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 สตส.นครนายก ร่วมจัด นิทรรศการคลินิกบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองผู้ว่าฯ เป็นประธาน
สตส.แพร่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนครั้งที่ 9/2558 (20 ก.ค. 2558)
มื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ นำโดย นายสมศักดิ์ ตาทิพย์ หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธานการประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ ครั้งที่ 9/2558 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม
ผู้บริหาร กตส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 (20 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ กล่าวอาเศียรวาท ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะด้านบัญชี ในโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร” (20 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช นำโดย นางสาวนารี แซ่เฮ่ง หน.สตส.นครศรีธรรมราช และทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี
กตส. จัดอบรม "หลักสูตร ผู้สอบบัญชีระดับ 5” (20 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรม หลักสูตร ผู้สอบบัญชี ระดับ 5 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาศักยภาพ ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี
สตส.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจราชการและติดตามงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา (20 ก.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ นายธนิตย์ อเนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 ในฐานะประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วย นางสาววารุณี วุฒิสาร ผอ.สตท.2 อนุกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล
สตส.หนองคาย ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่ศักยภาพฯ (20 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพฯ
อตส. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ สตท.4 (20 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงานคัดเลือกสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาคดีเด่น ประจำปี 2558
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional