Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส.นครนายก จัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” (29 ก.ค. 2558)
สตส.นครนายก นำโดย นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ จัดกิจกรรมโครงการ"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก จังหวัดนครนายก
คณะทำงานคัดเลือก สตส.ดีเด่น ประจำปี 2558 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ สตส.ชุมพร และ สตส.สุราษฎร์ธานี (29 ก.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2558 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่6/2558 (29 ก.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่อุทัยธานี ครั้งที่6/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
สตส.ตราด เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (29 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) โดยมีนายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
สตส.ระนอง ร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง (29 ก.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง
รตส. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการ ระดับกรมกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และระบบสหกรณ์ (29 ก.ค. 2558)
รตส. ร่วมประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2558 (29 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมประชุม เรื่อง จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 404 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รตส. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2558 (29 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีฯ ร่วมด้วยผู้แทนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้แทนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2558
สพถ. จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ (29 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นายภากร มหุตติการ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุ ณ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร
สตส. นครพนม ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (28 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 สตส.นครพนม ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 "
สตส. ตราด เข้าสอนแนะการบันทึกบัญชี ในโครงการโรงเรียนเพียงหลวง (28 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด เข้าติดตาม และสอนแนะการบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เด็กรู้จักการวางแผนการใช้จ่าย และสามารถดำรงชีวิตเองได้
สตส. นครพนม ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. (28 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.เพื่อให้หน่วยงานมีความสะอาด เรียบร้อย สร้างบรรยากาศที่ดี
สตส. นนทบุรี จัดประชุม "งานสัมฤทธิ์ผลทุกคนมีความสุข”พร้อมศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนบุรี จำกัด (28 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558 สตส.นนทบุรี นำโดย นางรพีพร กลั่นเนียม หัวหน้าสำนักงานฯ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และแนวทางเกี่ยวกับการทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สตส.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมตรวจสอบโกดังข้าว ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2556/57 (28 ก.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.นครศรีธรรมราช นำโดย นางสาวนารี แซ่เฮ่ง หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมตรวจสอบโกดังข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2556/57 ณ คลังสินค้ากลาง วี ไอ พี หลังที่ 2 คลังสินค้า จังหวัดนครศรีธรรมราช
สตส.นครปฐม จัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (28 ก.ค. 2558)
สตส.นครปฐม นำโดย นางเกษทิพ นันทิยกุล หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน
สตส.เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการเด็กดี ทำบัญชี มีเงินออม ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม (28 ก.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โดยได้รับเกียรติจากนางพิกุล เหง่าตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เป็นประธาน
ผอ.สตท.7 ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการตรวจสอบและแก้ไขการทำธุรกรรมของสหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด (28 ก.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นำโดย นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท.7 นำคณะกรรมการตรวจสอบการทำธุรกรรมของสหกรณ์เกษตรเวียงชัย จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงาน สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
สตส.จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (28 ก.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.จันทบุรี นำโดย นางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน
สตส.สมุทรปราการ นำเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2558 ชนะเลิศระดับประเทศ รับมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (28 ก.ค. 2558)
กตส.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของสหกรณ์การเกษตรสตรีโนนสะอาด จำกัด (28 ก.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ กตส.ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริงกรณีสหกรณ์ที่ตั้งสำนักงานกลางป่าช้าแอบอ้างชื่อชาวบ้านเป็นสมาชิกแล้วไปกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional