Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
รตส. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 2/2558 และแถลงข่าวการจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 (13 ส.ค. 2558)
รตส. พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่คัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 2 จ.มหาสารคาม (11 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและทำการประเมินสำนักงานฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
รตส. ลงพื้นที่คัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 2 (11 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ในจังหวัดตรังและสตูล เพื่อคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 2
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร "เกษตรทฤษฎีใหม่” (11 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 สตส.ศรีสะเกษ นำโดยนางสุจิตตรา พิทักษา นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักสูตร เกษตรทฤษฎีใหม่ หัวข้อ "บัญชีครัวเรือนและต้นทุนอาชีพ”
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมรับรองงบการเงิน ประจำปี 2558 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนวงบัวไชยวาน จำกัด (11 ส.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นางสุจิตตรา พิทักษา นว.ตบ.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับรองงบการเงิน ประจำปี 2558 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนวงบัวไชยวานจำกัด
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (11 ส.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หน.สตส.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิด
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์โคนมกันทรารมย์ จำกัด (11 ส.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นางสุจิตตรา พิทักษา นว.ตบ.ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวอมรศรี ศรีโสดา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
สตส.เชียงใหม่ร่วมประชุมสรุปการดำเนินการตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ (11 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 สตส.เชียงใหม่ นำโดยนางบุญญาพร เมฆพัฒน์ นว.ตบ.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสรุป ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจ.เชียงใหม่
สตส.เชียงใหม่ ร่วมหารือแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้จังหวัดเชียงใหม่ (11 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 20 ก.ค.58 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นางพวงทอง ปานอุทัย นว.ตบ.ชำนาญการ เข้าร่วมหารือแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ศาลากลาง
กษ.แถลงข่าวงาน "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ปากเกร็ด” (11 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 10 ส.ค.58 น.ส.เรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วยนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลงข่าวการจัดงาน "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ปากเกร็ด”
สตส.ชลบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอาชีพ ในโครงการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร (10 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นางเสาวนิตย์ นันทะลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสตท.2 ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมฝึกอาชีพการทำอาหารยำขนมจีน ปลาทู ในโครงการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์ตั้งใหม่ สหกรณ์การเกษตรข้าวเหนียวสันป่าตอง จำกัด (10 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์ตั้งใหม่ สหกรณ์การเกษตรข้าวเหนียวสันป่าตอง จำกัด เพื่อให้คำแนะนำและวางรูปแบบการจัดทำบัญชีให้แก่สหกรณ์ตั้งใหม่
สตส.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน (10 ส.ค. 2558)
มื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 สตส.อุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธาน
สตส.ชลบุรี ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ (10 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดยนางเสาวนิตย์ นันทะลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงานและบริเวณสำนักงานฯ
รตส. พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่คัดเลือกสำนักงานฯ ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 2 จ.ร้อยเอ็ด (10 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีฯ พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่นขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปี 2558 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและทำการประเมินสำนักงานและบุคลากรในหน่วยงาน
รตส. พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร้านค้าแบบซุปเปอร์มาเก็ตที่ใช้โปรแกรมระบบสินค้าเวอร์ชั่น 2.2 ณ จ.ร้อยเอ็ด (10 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร้านค้าแบบซุปเปอร์มาเก็ตที่ใช้โปรแกรมระบบสินค้าเวอร์ชั่น 2.2 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตส.ชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด (10 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 สตส.ชุมพร นำโดย นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หน.สตส.ชุมพร พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานของศูนย์สันป่าตอง (10 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย นางสาวอาวรณ์ ฝั้นเฝือ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานของศูนย์สันป่าตอง
รมว. ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง จังหวัดชัยนาท (10 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาเพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งในจังหวัดชัยนาท
สตส.พัทลุง ร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด 2558 (10 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 สตส.พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หน.สตส.พัทลุง ร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 จังหวัดพัทลุง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional