Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส.ชลบุรี เข้าร่วมคณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร (28 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 สตส.ชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร เพื่อเข้าถึงและรับรู้ปัญหาความเดือดร้อน ทัศนคติ วิธีคิด ข้อเสนอแนะของเกษตร และสื่อสารการรับรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเนินกระบก
สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด (28 ส.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค์การปฏิบัติงาน
สตส.พัทลุง ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) (28 ส.ค. 2558)
สตส.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง (28 ส.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
สตท. 9 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชี และการจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) (28 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 สตท.9 ซักซ้อมและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชี และการจัดทำกระดาษทำการอิเล็ก ทรอนิกส์ (EWP) ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
สตส. เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (28 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 สตส.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.กษ.เป็นประธาน
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ ผอ.สตท.4 (28 ส.ค. 2558)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางนิตยา พลประจักษ์ ผอ.สตท.4 มอบโล่แก่ นายพศิน พงษ์วนิช ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558 และ เกียรติบัตรแก่ นายสุทิน พงษ์นิรันดร์ ผู้ตรวจสอบกิจการภาคเกษตรดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558
สตส. เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (28 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ณ อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
สตท.9 ร่วมกิจกรรมวิเทศสัญจร: รองรับเศรษฐกิจชายแดน ตามโครงการอบรมภาษาอังกฤษผ่านระบบ Web Conferenceหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English) (28 ส.ค. 2558)
สตท.5 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กร พัฒนางานและพัฒนาตนเอง (28 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดย นายไพบูรณ์ คำจันทร์ดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กร
สตส.สมุทรปราการ อบรมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ V. 2.1 ให้แก่สหกรณ์และบุคลากรในสังกัด (28 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 สตส.สมุทรปราการ นำโดย นางละออง พุทธเสน หน.สตส.สมุทรปราการ จัดโครงการอบรม
สตส.ตราด จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะองค์การ เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ (28 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 สตส.ตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หน.สตส.ตราด จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะองค์การ เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
รตส. เป็นประธานปิดการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี 2558 เรื่อง "ครูบัญชีต้นแบบพัฒนาภาคเกษตรไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (27 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีฯ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตร ด้านบัญชี ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง
สตส.พัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่7/2558 (27 ส.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2558 โดยมีนายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
กตส. ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะศาลสมเด็จพระปิยะมหาราช ศาลกรมพระจันทบุรีนฤนาท ศาลคุณพระบำรุงราษฎร์และศาลแม่ย่าตาบ (27 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางนฤมล พนาวงศ์ และ นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะศาลสมเด็จพระปิยะมหาราช ศาลกรมพระจันทบุรีนฤนาท ศาลคุณพระบำรุงราษฎร์และศาลแม่ย่าตาบ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพ ฯ
สตส.พัทลุง เข้าร่วมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคการเกษตร (27 ส.ค. 2558)
สตส.พัทลุง เข้าร่วมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคการเกษตร ในพื้นที่อำเภอเขาชันสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 2 จุด เพื่อรับฟังปัญหาของเกษตรกรและช่วยแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
สตส.ตราด จัดประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร (27 ส.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.ตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร ระดับอำเภอ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่สังกัด กษ.จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุม
สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดพัทลุง (27 ส.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 5/2558 โดยมีนายสนิท พลปัถพี เกษตรจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
สตส.ตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 (27 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
กตส. จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ (27 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการ สวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ สำหรับบุคลากรในสังกัดส่วนกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร "การทำตุ๊กตายาดมสมุนไพร” และ "การทำพวงกุญแจคุณนายซู”
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional