Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตท.6 จัดสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี 2558 เรื่อง"ครูบัญชีต้นแบบ พัฒนาภาคเกษตรไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (31 ส.ค. 2558)
สตส.เชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ระดับอำเภอเมือง (31 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ ส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร (ในพื้นที่ขนาดใหญ่) ปี 255 (31 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 สตส.ร้อยเอ็ด นำโดย นางเทพินทร์ ไสยวรรณ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมเวทีชุมชน และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามขบวนการเกษตรกร ดยมีนายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจฯ เป็นประธาน
สตส.ตราด ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (31 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อพบปะสังสรรค์ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรกัลยาณิวัฒนา จำกัด (31 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรกัลยาณิวัฒนา จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี
นักเรียนและครูวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน เข้าศึกษาดูงาน ณ สตส.เพชรบุรี (31 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นำนักศึกษาสาขางานบัญชีและสาขางานธุรกิจค้าปลีก ประจำปีงบประมาณ 2558 เข้าศึกษาดูกระบวนการทางบัญชี และการดำเนินงานของสตส.เพชรบุรี
สตส.เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (31 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 สตส.เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
สตท. 9 ร่วมกับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และ IT Provider สตส. ปัตตานี ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร แก่สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด (31 ส.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตท. 9 ร่วมกับผู้ช่วยสอบบัญชี และ IT Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ลงพื้นที่แนะนำและสอนแนะการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท Version2.2
สตส. ขอนแก่น จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 7/2558 เพื่อรับทราบนโยบายในการปฏิบัติงาน (31 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 7/2558 เพื่อรับทราบนโยบายและติดตามผลในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สตส. ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการและติดตามแก้ไขข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี ณ สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จำกัด (31 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 สตส.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการและติดตามแก้ไขข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จำกัด
สตท.8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ (31 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นำโดย นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผอ.สตท.8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 5/2558 พื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
สตส. หนองคาย ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด (31 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 สตส.หนองคาย นำโดย นางจารุวรรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด พร้อมแถลงงบการเงินของสหกรณ์ให้ที่ประชุมทราบ
สตท.4 ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสตส.ศรีสะเกษ (31 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐาน สตส.ศรีสะเกษ พร้อมทั้งประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
รตส. ลงพื้นที่คัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท (31 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท
สตส.ตราด ออกปฏิบัติการเยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร อำเภอบ่อไร่ (31 ส.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.ตราด ออกปฏิบัติการเชิงรุก เยี่ยมเยียนในบทบาทเพื่อนคู่คิด พบปะพูดคุย รับฟังปัญหาความเดือดร้อน ปรับทุกข์ สร้างขวัญกำลังใจและรับข้อคิดเห็นของเกษตรกร
สตส.สมุทรปราการ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ประเภทบริการ (บ้านมั่นคง) (31 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 สตส.สมุทรปราการ นำโดย นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ประเภทบริการ (บ้านมั่นคง)
รตส. ลงพื้นที่ประเมินสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่นขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปี 2558 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด (31 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด พร้อมเสนอแนะข้อคิดเห็น และแนวทางในการแก้ปัญหา
สตท.5 ร่วมประชุมการจัดงานมหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2 (31 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 สตท. 5 นำโดย นายไพบูลย์ คำจันทร์ดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สตท.5 ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมงาน "มหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2” โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าฯ เป็นประธาน
สตส.นครพนม ร่วมประชุมการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนม (31 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 สตส.นครพนม นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมประชุมการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนม ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2558 โดยมีนายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการฯ เป็นประธาน
สตส.ภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามงานในเขตตรวจราชการ ที่ 7 (31 ส.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ นางอารีย์ โสมวดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional