Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
ผู้บริหาร กตส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2557 (17 พ.ย. 2557)
สตส. ลำปาง จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (17 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 สตส.ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ให้แก่เกษตรกรต้นแบบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง
สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมเวทีประชาคมจัดแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพบนพื้นที่สูงฯ (17 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2557 สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมเวทีประชาคมจัดแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพบนพื้นที่สูง ลุ่มย่อยรายหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปี 2558-2562
สตท.4 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่ ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 8/2557 (17 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นางนิตยา พลประจักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สตท.4 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 8/2557
สตส. เชียงใหม่ จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริการจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ (17 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.57 สตส.เชียงใหม่นำโดย นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว หน.สตส.เชียงใหม่ จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการ ขั้นพื้นฐาน” และหลักสูตร "เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน”
สตส.ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรด้านบัญชี แก่สมาชิกของโครงการศิลปาชีพ (17 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 5 พ.ย.57 สตส.ขอนแก่น จัดอบรมสอนแนะด้านบัญชี "หลักสูตรบัญชีรับ-จ่าย ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ” และ"หลักสูตรการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนอาชีพ” แก่สมาชิกของโครงการศิลปาชีพ
สตส.ปทุมธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เตรียมความพร้อมการขอรับบริการสอบบัญชี” (17 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี นำโดย นางอรุณี ก้อนซิ้ว หน.สตส.ปทุมธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เตรียมความพร้อมการขอรับบริการสอบบัญชี"
สตส.พิษณุโลก จัดอบรมโครงการให้การศึกษาอบรม หลักสูตร " พัฒนาครูบัญชีอาสา” โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ (14 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.57 สตส.พิษณุโลก นำโดย นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก หน.สตส.พิษณุโลก จัดอบรมโครงการให้การศึกษาอบรม หลักสูตร "พัฒนาครูบัญชีอาสา” โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ
สตส.ตราด จัดโครงการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไม่พร้อมรับการตรวจสอบ (14 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 สตส.ตราด นำโดย นางสาวภัทรพร อมรธีระกุล หน.สตส.ตราด เป็นประธานการประชุม เพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานปี 2558
สตส.อุดรธานี จัดอบรมพัฒนาครูบัญชีอาสา (ครูบัญชี) ตามโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (14 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นายมงคล พวงศรี หน.สตส.อุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร "พัฒนาครูบัญชีอาสาภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ”
สตท.1 จัดอบรมหลักสูตร การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี รุ่นที่ 1 (14 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นำโดย นางพรวิภา สุ่มทา ผอ.สตท. 1 เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรม โดยมีพนักงานราชการ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรม
สตส.เลย เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดตั้งและขยายผลการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (14 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 นางโสภิดา แก้วสุฟอง หน.สตส.เลย เข้าร่วมประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งและขยายผลศูนย์การเรียนรู้โดยมี นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย ร่วมเป็นประธาน
สตส.กทม. เสริมสร้างทีมงานคุณภาพด้วยกิจกรรม 5 ส (14 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สตส.กรุงเทพมหานคร นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักงานฯ เพื่อให้องค์กรมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม ส่งเสริมให้งานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สตส.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ (14 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 สตส.อำนาจเจริญ นำโดย นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เกี่ยวกับการดำเนินงาน Smart Farmer ในปีงบประมาณ 2558
สตส.พะเยา เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีใน ”งานวันเกษตรถิ่นกว๊านพะเยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557” (14 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรถิ่นกว๊านพะเยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน
สตส.นครพนม จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ เรื่อง การเตรียมข้อมูลเพื่อการบันทึกในระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ (13 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สตส.นครพนม จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ เพื่อให้การจัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลข้อบกพร่องของสหกรณ์ที่จะบันทึกในระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ผอ.สตท.5 เป็นประธานการประชุมสำนักงานฯ ปีงบประมาณ 2558 (13 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 สตท. 5 นำโดย นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผอ.สตท. 5 เป็นประธานการประชุม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดในการวางแผนการใช้งบประมาณตามเป้าหมาย และให้สอดคล้องกับแต่ละผลผลิต
สตส.ลำปาง จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์ (WWR) (13 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 สตส.ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมสัมมนาเรื่อง การประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์ (WWR) ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
สตส.ระนอง จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2558 (13 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 28–29 ตุลาคม 2557 สตส.ระนอง นำโดย นายประวัติ ใช้โรจน์ นว.ตอ.ชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2558
สตท.7 จัดอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง (13 พ.ย. 2557)
สตท. 7 นำโดย นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท. 7 เป็นประธาน เปิดการอบรม สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ในพื้นที่จำนวน 2 รุ่น รวม 90 สหกรณ์ ณ โรงแรมนครพิงค์ พาเลซ จ.เชียงใหม่
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional