Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตท.7 จัดสัมมนาโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ (WWR) (24 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2557 สตท. 7 นำโดย นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท.7 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ (Win Win Relationship : WWR ณ โรงแรมกรีนเลค จังหวัดเชียงใหม่
รมช.กษ. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (24 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นายอำนวย ปะติเส รมช.กษ.เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ คณะผู้บริหาร ร่วมด้วย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เข้าร่วมในพิธี พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดี
สตส.ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร "พัฒนาครูบัญชีอาสาสู่ความเป็นเลิศในด้านคุณภาพ” ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) (24 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 สตส.ขอนแก่น จัดการอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)
สตส.จันทบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชี แก่เกษตรกรในพื้นที่ จ.จันทบุรี (24 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย นางระวีวรรณ ศุภโรจน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมนางจินตนา เพียกขุนทด อาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี สอนแนะการจัดทำบัญชี
สตส. ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (24 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 สตส.ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หน.สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุม สภากาแฟจังหวัดลำปาง กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อพบปะสังสรรค์ หารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ
สตส. เพชรบุรีจัดซักซ้อมและวางแผนอบรมการจัดการทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (21 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 สตส.เพชรบุรี นำโดย นายสมศักดิ์ ตาทิพย์ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าซักซ้อมและวางแผนการอบรมการจัดการทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ณ โรงเรียนตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก
สตท.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี รุ่นที่ 2 (21 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 สตท. 1 นำโดย นางพรวิภา สุ่มทา ผอ.สตท. 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีพนักงานราชการในพื้นที่ จำนวน 31 คน เข้ารับการอบรม การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2557
สตส.พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีในการอบรม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว (21 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 สตส.พิษณุโลกนำโดย นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านเกษตรผสมผสานและการบันทึกบัญชี
สตส.บุรีรัมย์ อบรมเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์ตั้งใหม่ (21 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 สตส.บุรีรัมย์ จัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรตำบลหนองแวง จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.ชุมพร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 44 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด (21 พ.ย. 2557)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 สตส.ชุมพร นำโดย นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง หน.สตส.ชุมพร เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 44 ของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด พร้อมชี้แจงภารกิจของสำนักงานฯ และกรมตรวจฯให้สมาชิกทราบ
สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดประชุมตรวจสอบข้อมูลข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด (21 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 สตส.ร้อยเอ็ด นำโดย นางเทพินทร์ ไสยวรรณ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานฯ ณ ห้องประชุม สตส.ร้อยเอ็ด
สตท.6 จัดอบรม หลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) สำหรับบุคลากรของสหกรณ์ (21 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 สตท. 6 นำโดยนางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผอ.สตท.6 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านบัญชี ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้าน IT จังหวัดพิษณุโลก
สตส.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ CU Phuket Knowledge Park (21 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 สตส.ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หน.สตส.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ CU Phuket Knowledge Park โดยได้รับเกียรติจากนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน
สตท.9 จัดโครงการฝึกอาชีพสานตะกร้าด้วยสายรัดของ แก่บุคลากรในพื้นที่สตท.9 (21 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผอ.สตท.9 จัดโครงการฝึกอาชีพสานตะกร้าด้วยสายรัดของ ให้แก่บุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
สตส.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม "เมืองสะอาด คนในชาติสันติสุข” (21 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 สตส.ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หน.สตส.ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข”
สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเล จำกัด (21 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 สตส.ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หน.สตส.ภูเก็ต พร้อมด้วยนางณิชชา รัชตทวีโภคิน นว.ตบ.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเล จำกัด
สตส. 7 จัดอบรมโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์ (WWR : WIN WIN RELATIONSHIP) (21 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 สตท.7 นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว รักษาการในตำแหน่งหน.สตส.เชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท
สตส. เพชรบุรี ประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 (21 พ.ย. 2557)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 สตส.เพชรบุรี นำโดย นางชุติมา เชาวลิต นว.ตบ.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อจัดทำขอบเขตพื้นที่รับประโยชน์ (Boundary)
อตส.ร่วมงานแถลงข่าว "โครงการเกษตรกร (Farmers market)” (21 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมงานแถลงข่าว "โครงการตลาดเกษตรกร (Farmers Market)”ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรมหลักสูตร ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้สอบบัญชี และผู้ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ (21 พ.ย. 2557)
การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร ระบบกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชี จัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional