Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส.ชลบุรี จัดคลินิกบัญชี สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (28 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 สตส.ชลบุรี พร้อมทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี” โดยมี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
ผอ.สตท.5 ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (28 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดย นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผอ.สตท.5 เข้าร่วมประชุม "Morning Talk” โดยมีนายเชาวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
สตส.ลำปาง สอนแนะความรู้ด้านบัญชีในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557"ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” (28 พ.ย. 2557)
สตส.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (28 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 สตส.ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” โดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต เข้ารับการอบรม
สตส.น่าน ร่วมติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (28 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญของ กษ.ในพื้นที่ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
อตส.เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ 3 (27 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อตส. เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร คุณธรรม ตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมตรัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
สตส.เพชรบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จกบ.) (27 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สตส.เพชรบุรี นำโดย นายสมศักดิ์ ตาทิพย์ หน.สตส. เข้าร่วมประชุม คณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.)
กตส. จัดประชุมทางไกลด้วยระบบ Web Conference เรื่อง มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงานในกระบวนงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด (27 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กตส. จัดประชุมทางไกลด้วยระบบ Web Conference เรื่อง ขอความ ร่วมมือสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดร่วมกำหนดมาตรฐานเวลาการปฏิบัติงานในกระบวนงานของสตส.จังหวัด
สตส.พะเยา จัดอบรมหลักสูตร "คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน” และหลักสูตร "เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน” (27 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2557 สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร "คณะกรรมการขันพื้นฐาน” และหลักสูตร "เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน”
สตส.ชัยภูมิ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2558 (27 พ.ย. 2557)
สตส.แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดรายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมืองสามหมอก (27 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 สตส.แม่ฮ่องสอน นำโดย นายปัญจะ ภูมิพันธ์ จพ.ตบ.อาวุโส ร่วมจัดรายการ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมืองสามหมอก” โดยร่วมให้ความรู้ในหัวข้อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ด้วยการบริหารจัดการด้านการบัญชี
ทีมงาน IT MOBILE สตท.5 ลงพื้นที่ให้บริการสหกรณ์โปรแกรมระบบบัญชีในพื้นที่ สตส.นครพนม (27 พ.ย. 2557)
สตส.เชียงราย จัดโครงการ 3 ประสานเพื่อพัฒนาสหกรณ์ (Win Win Relationship : WWR) (27 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 สตส.เชียงราย นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หน.สตส. จัดโครงการ 3 ประสานเพื่อพัฒนาสหกรณ์ (Win Win Relationship : WWR) ณ ห้องสมาร์ตออฟฟิศ (Smart Office Room) สตส.เชียงราย
กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี รุ่นที่ 2 (27 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 กตส. โดยสำนักส่งเสริม พัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี รุ่นที่ 2
สตส.สงขลา จัดประชุมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2558 (26 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 สตส.สงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการคัดเลือกเกษตรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับจังหวัด โดยมี นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธาน
สตส.นครปฐม ร่วมประชุมการกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2558 (26 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 สตส.นครปฐม นำโดย นางเกษทิพ นันทิยกุล หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมการกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องฯ มี นายเสนอ ชูจันทร์ ให้เกียรติเป็นประธาน
สตส.สมุทรปราการ จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ตั้งใหม่ (26 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2557 สตส.สมุทรปราการ จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ตั้งใหม่ โดยมีสหกรณ์เข้าร่วม จำนวน 8 สหกรณ์ รวม 24 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
สตส.สงขลา จัดกิจกรรม 5 ส ภายในสำนักงานฯ (26 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 สตส.สงขลา จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานที่ทำงาน อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีต่อกันในองค์กร
กตส. จัดอบรมหลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ปี 2558 รุ่นที่ 2 (26 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ปี 2558 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 404 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตส.ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตั้งใหม่ หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน (26 พ.ย. 2557)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional