Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตท.3 จัดอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (2 ธ.ค. 2557)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตท. 3 นำโดย นางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมสยามริเวอร์ จังหวัดชัยภูมิ
อตส.ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พัฒนาปฐพี” (2 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ภายในแนวคิด"ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พัฒนาปฐพี” โดยมีนายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธานเปิดงาน
อตส.ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดเกษตรกร จ.นครนายก (2 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมงานเปิดตัว "โครงการตลาดเกษตรกร” เพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยมีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.กษ.เป็นประธานเปิดงาน
กตส. ร่วมงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ภายใต้ชื่องาน "รักพ่อ" (2 ธ.ค. 2557)
สตส. ยะลา จัดโครงการต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง "ชวนน้องทำบัญชี ทำความดีเพื่อพ่อหลวง” เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 (2 ธ.ค. 2557)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 สตส.ยะลา นำโดย นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธานเปิดโครงการต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
สตท. 8 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานและหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นสูง (2 ธ.ค. 2557)
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2557 โดยมี ผู้เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สตส. เชียงราย จัดโครงการ "เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557 "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” (2 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท.7 เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ปี 2558 รุ่นที่ 3 (1 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ปี 2558 รุ่นที่ 3 ได้รับความรู้และความข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี รุ่นที่ 3 (1 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เป็นประธาน
สตส.บึงกาฬ ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีเคลื่อนที่ โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (1 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 สตส.บึงกาฬ ออกหน่วย บริการคลินิกบัญชีเคลื่อนที่ โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนบัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชี ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
สตส.พะเยา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" (1 ธ.ค. 2557)
สตท.6 ลงพื้นที่ให้บริการสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Full Pack) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (1 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2557 ทีมงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สตท. 6 ร่วมกับสตส.อุตรดิตถ์ นำโดย นายณัฐพงษ์ พีระเกียรติขจร หน.สตส.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ให้บริการสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Full Pack) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
สตส. อำนาจเจริญ จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ (จังหวัดเคลื่อนที่) (1 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2557 สตส.อำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัด อำนาจเจริญ (จังหวัดเคลื่อนที่)
สตส.พิจิตร จัดประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบัญชีประจำปีสำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่พร้อมรับการตรวจสอบและไม่มีผู้ทำบัญชี (1 ธ.ค. 2557)
สตส.บึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (1 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 สตส.บึงกาฬ นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหล้า นว.ตบ.ชำนาญการ พร้อมคณะ จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สตท.4 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 2 (1 ธ.ค. 2557)
สตส. เพชรบูรณ์ จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับสมาชิกโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าและบริการทางการเกษตร (28 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สตส.เพชรบูรณ์ นำโดย นางปัณฑารีย์ ชินปัชนะ นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรสอนการจัดทำบัญชี
สตส. ปราจีนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ หลักสูตร "อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ปี 2558” (28 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สตส.ปราจีนบุรี นำโดยนางสาวนิรมล แสงทอง หัวหน้าสำนักงานฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ปี 2558” ณ ห้องประชุมสระมรกต จ.ปราจีนบุรี
สตส.นราธิวาส จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมสัมพันธ์ 3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (28 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 สตส.นราธิวาส นำโดย นายเทิดศักดิ์ สมบัติเปี่ยม หัวหน้าสำนักงานฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี และเห็นถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
สตส.อุบลราชธานี ร่วมให้ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกเกษตรกรโครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ (28 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายมงคล จันทร์ส่อง หน.สตส.อุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ความรู้ด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์” ณ ห้องประชุม U2 โรงแรม จ.อุบลราชธานี
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional