Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” (15 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 26 พ.ย.57 สตส.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา
สตส.นครพนม จัดโครงการสร้างและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) (15 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2557 สตส.นครพนม จัดโครงการสร้างและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
กษ.แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "เกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” (15 ธ.ค. 2557)
สตท. 8 จัดอบรม หลักสูตร ผู้จัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (15 ธ.ค. 2557)
สตท. 3 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง (15 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2557 สตท. 3 นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หน.สตส.มหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์
สตส. แพร่ จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2558 (15 ธ.ค. 2557)
สตส. ยะลา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2558 (15 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 สตส.ยะลา นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผอ.สตท. 9 เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2558
สตท.9 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการสหกรณ์” (15 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2557 สตท.9 นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผอ.สตท.9 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด ชายแดนใต้
สตส.ตาก จัดอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน (15 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2557 สตส.ตาก จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558
สตส.ระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนอง (15 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 11/2557
สตส.ชลบุรี จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ตั้งใหม่ และโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี (15 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 24 - 25 พ.ย.57 สตส.ชลบุรี จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ตั้งใหม่ และโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี
สตท.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี รุ่นที่ 4 (15 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 26 – 28 พ.ย.57 สตท.1 นำโดย น.ส.สมควร วิบูลย์เชื้อ ผชช.ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สตท.1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี รุ่นที่ 4
สตส.ทั่วประเทศ พัฒนาศักยภาพครูบัญชีอาสาด้านบัญชี ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (12 ธ.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ ร่วมจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูบัญชีอาสา ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูบัญชีอาสาในการปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชี
สตส.กทม. จัดกิจกรรม "เด็กไทยทำบัญชีสร้างความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 (12 ธ.ค. 2557)
สตส.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมชวนน้องทำบัญชี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 (12 ธ.ค. 2557)
สตส.ร้อยเอ็ด จัดประชุมซักซ้อมโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ (WWR) (12 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สตส.ร้อยเอ็ด นำโดย นางเทพินทร์ ไสยวรรณ หน.สตส. จัดประชุม ซักซ้อมทำความเข้าใจโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ (WWR)
สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมซักซ้อมโครงการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (12 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมซักซ้อมโครงการการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
สตส. นครพนม จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี "คณะกรรมการการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน” (12 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 นำโดย นายยุทธนา แสงสว่าง นว.ชก. เป็นประธานเปิดงานในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี "คณะกรรมการการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน”
สตส.หนองบัวลำภู จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับบริการงานสอบบัญชี (12 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สตส.หนองบัวลำภู จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับบริการงานสอบบัญชี โดยมี นางกาญจนา แสนสิงห์ หน.สตส. เป็นประธานเปิดโครงการ
สตท.6 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.6 (12 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผอ.สตท. 6 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.6 ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional