Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
ทีมงาน IT สตส.มหาสารคาม ลงพื้นที่ Upgrade และแนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบสินค้า Version2.2 (Web Edition) (19 ธ.ค. 2557)
เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมงานไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตั้งโปรแกรมระบบสินค้า Version 2.2 (Web Edition) ซึ่งพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และวางระบบร้านค้าสหกรณ์
สตท.4 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 9/2557 (19 ธ.ค. 2557)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตท.4 นำโดย นางนิตยา พลประจักษ์ ผอ.สตท.4 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่9/2557
สตส. ลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี (18 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สตส.ลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สตส. ยโสธร ร่วมประชุมชี้แจง โครงการชุมชนคนรักการทำบัญชีถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน (18 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 สตส.ยโสธร นำโดย นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการ "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” แก่นักเรียนและเกษตรกร
สตส. สุราษฎร์ธานี จัดอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ รุ่นที่ 2 แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา (18 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 สตส.สุราษฎร์ธานี นำโดย นายกำสิทธิ์ บัวสมุย หน.สตส.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมตามโครงการแนะนำการจัดทำบัญชี ณ ห้องประชุมนิคมวิภาวดี อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สตส. นครพนม เฝ้าฯ รับเสด็จ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ โรงเรียนบ้านดงต้อง จังหวัดนครพนม (18 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 สตส.นครพนม นำโดย นางสาวจิราภรณ์ อินทะชัย รักษาการในตำแหน่งหน.สตส. ได้จัดนิทรรศการด้านบัญชี ให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี
สตท. 4 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหลักสูตร ผู้จัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (18 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2557 นางนิตยา พลประจักษ์ ผอ.สตท.4 เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สตส. สุราษฎร์ธานี จัดอบรม หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี (18 ธ.ค. 2557)
ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2557 สตส.สุราษฎร์ธานี ได้จัดอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
สตส.จันทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปีงบประมาณ 2558 (18 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สตส.จันทบรี นำโดยนางพิศมัย หุนตระนี หน.สตส.จันทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สตส.จันทบุรี และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองอาราง
สตส. เชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” (17 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 สตส.เชียงใหม่ โดยมี นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท.7 เป็นประธาน ในพิธีเปิด จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
กตส. จัดอบรม หลักสูตร การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (17 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กตส. และ กสส. ร่วมหารือการตรวจสอบการดำเนินธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ (17 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 นายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือ การดำเนินธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งสริมสหกรณ์
สบก. จัดประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 7/2557 (17 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางโสภา พงศ์สุพพัต ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 7/2557 ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กตส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนงานในโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ปี 2558” (16 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนงานในโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ปี 2558” ได้รับเกียรติโดย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
อตส. เปิดประชุมขับเคลื่อนสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (16 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
สตส. สุราษฎร์ธานี จัดอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ รุ่นที่ 1 แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา (16 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 สตส.สุราษฎร์ธานี นำโดย นายกำสิทธิ์ บัวสมุย หัวหน้าสำนักงานฯ โดยมี สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์ม น้ำมันท่าฉาง-วิภาวดี จำกัด จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรม
สตส. อุทัยธานี ร่วมบรรยายความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปี 2558 (16 ธ.ค. 2557)
เมื่อที่ 27 พฤศจิกายน 2557 สตส.อุทัยธานี ร่วมบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปี 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี
สตส. แพร่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ในโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (16 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 สตส.แพร่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี นางสาวชูจิตร ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีครูบัญชี จำนวน 45 คน เข้ารับการอบรม
กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้สอบบัญชีระดับ 1 – 2หลักสูตร คุณภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชี รุ่นที่ 3 (16 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี โดยมี นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผชช.ด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมรอยัลซิตี้
สตส.ตาก จัดอบรมหลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน (15 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 24 พ.ย.57 สตส.ตาก นำโดย นางอาภัสร ฝึกฝน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี ปีงบประมาณ 2558
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional