Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
อตส.นำคณะผู้บริหารกรมฯ เข้ามอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แก่รมว.กษ.และรัฐมนตรีช่วยฯ (30 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมฯ เข้ามอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่แก่นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.กษ.
อตส. เป็นประธานเปิดโครงการให้การศึกษาอบรม หลักสูตรการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (29 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการให้การศึกษาอบรม ณ ห้องประชุมโรงแรมน่านคีรีธารา อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
กตส. จัดโครงการ "ส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูง" ณ รร.บ้านขุนน้ำน่าน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน (29 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อตส. จัดโครงการ "ส่งความสุขให้น้องน้อยบน ดอยสูง” ณ โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน จังหวัดน่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการ "ส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูง" ณ รร.ตชด.เฉลิมฉลอง ครบรอบ 100 ปี จ.น่าน (29 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ นำโดย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อตส.จัดโครงการ "ส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูง” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลอง ครบรอบ 100 ปี
สตส.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนเรียนศรีสังวาลย์ (29 ธ.ค. 2557)
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 สตส.ขอนแก่น นำโดย นางสุนันทา เทพสาร หัวหน้าสำนักงานฯ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาล จำนวน 250 คน ณ นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดขอนแก่น
สตส. กรุงเทพมหานคร จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ (29 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 สตส.กรุงเทพมหานคร นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานฯ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
สตท.8 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2558 (26 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นางเฟื่องนภา โสฬส รักษาราชการแทนผอ.สตท.8 จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2558
สตส.จันทบุรี จัดโครงการชุมชนคนรักการทำบัญชี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 (26 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 สตส.จันทบุรี นำโดย นางพิศมัย หุนตระนี หัวหน้าสำนักงานฯ จัดโครงการชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน
สตท.6 จัดกิจกรรม 5 ส ภายในสำนักงานฯ (26 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 สตท. 6 จัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งผลให้สภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานสะอาดน่าอยู่และมีบรรยายกาศที่ดีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ตรวจสุขภาพสหกรณ์ผ่านงบการเงิน” รุ่นที่ 1 (26 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ เคยูโฮม ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
สตท.6 และสตส.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก (26 ธ.ค. 2557)
สตส.สงขลา ร่วมประชุมเสวนาโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ชุมชนคนรักการทำบัญชีถวายความดีเพื่อพ่อหลวงของแผ่นดิน” (25 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 สตส.สงขลา ร่วมเสวนาผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน เกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อหลวงของแผ่นดิน”
สตท.10 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์ผลจากการใช้ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกช่วยตรวจสอบบัญชี (25 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 สตท.10 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์ผลจากการใช้ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกช่วยตรวจสอบบัญชี ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมเสวนาโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) (25 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมเสวนาโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามคุณสมบัติเป็น Smart Farmer ทั้ง 7 ด้าน
สตส.จันทบุรี จัดอบรม หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (25 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สตส.จันทบุรี จัดอบรมหลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านบทบาท ภารกิจ หน้าที่ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
สตส.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมพิจารณาหารือการจัดทำแปลงสาธิต โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (25 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สตส.นครศรีธรรมราช นำโดย นางกฤติกา แก่นดี นว.ตบ.ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมพิจารณาหารือการจัดทำแปลงสาธิต
สตส.สระบุรี จัดอบรมโครงการ ตามรอยพ่อด้วยบัญชี "ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง" (25 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 สตส.สระบุรี นำโดย นางสาวนิสาค์ เลาหพูนรังษี หน.สตส.สระบุรี ดำเนินการจัดอบรมโครงการ ตามรอยพ่อด้วยบัญชี "ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง"
สตส.เชียงใหม่ จัดเวทีเสวนาตามโครงการ"ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” (25 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว รักษาการในตำแหน่งหน.สตส.เชียงใหม่ จัดเวทีเสวนาโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
สตส.ชุมพร จัดอบรมหลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน" (25 ธ.ค. 2557)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.ชุมพร จัดอบรมหลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน" โดยมีนางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง หน.สตส.ชุมพร เป็นประธานเปิดการอบรม
สตส.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการจัดทำบัญชีตามโครงการพระราชดำริ (25 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2557 นายกำสิทธิ์ บัวสมุย หน.สตส.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีตามโครงการพระราชดำริ หลักสูตร "การบันทึกบัญชีในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ”
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional