Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตท.6 จัดอบรมโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ WWR หลักสูตร "3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” (23 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 7-9 มกราคม 2558 สตท.6 จัดอบรมโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ (WWR) หลักสูตร "3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” ให้กับบุคลากรของสหกรณ์
สตส.ฉะเชิงเทรา จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (23 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา นำโดย นางสาวภัทรพร อมรธีระกุล หน.สตส.ฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ
สตส.พัทลุง จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร "ความรู้ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชี” (23 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 สตส.พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หน.สตส.พัทลุง จัดอบรม
สตส.นครนายก เสริมทักษะด้านบัญชี ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ (23 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางสาวสาหร่าย ใจดี หน.สตส.นครนายก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ณ วัดพลอยกระจ่างศรี
สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการ สก.อิสลามฮุซนี จำกัด (23 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 นางณิชชา รัชตทวีโภคิน นว.ตบ.ชำนาญการ พร้อมด้วย น.ส.อุทัยทิพย์ คลายคลี่ นว.ตบ.ปฏิบัติการ สตส.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ณ สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด
สตส.หนองบัวลำภู ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ในงานวันรณรงค์การลดต้นทุนการผลิตยางพารา (23 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 สตส.หนองบัวลำภู ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ในงานวันรณรงค์การลดต้นทุนการผลิตยางพารา โดยให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี
รตส. ร่วมลงพื้นที่ จังหวัดหนองคาย เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น จากเกษตรกรชาวสวนยาง (23 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น จากเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่
สตส. เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2558 (23 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หน.สาตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2558 เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงาน
สตส. ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการติดตามภารกิจของ คสช. (23 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 สตส.ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หน.สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการติดตามภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
สตส. นครนายก การ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (23 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางสาวสาหร่าย ใจดี หน.สตส.นครนายก และนางดวงใจ สมโภชน์ นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
สตส. จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ (23 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ และอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี ณ วัดสนามไชย
สตส. กระบี่ สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (23 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 สตส.กระบี่ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2558 ครั้งที่ 1
สตส.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (23 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 สตส.พิษณุโลก นำโดย นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก หัวหน้าสำนักงานฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจากนายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน
สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรพัฒนาการเกษตรครบวงจรฯ (23 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558
สตส. เพชรบุรี ร่วมสอนแนะความรู้ด้านบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (23 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี นำโดย นางบุญศรี บุญเส้ง หัวหน้าสำนักงานฯ นิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
สตส.ยะลา จัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ (23 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา จัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ2558 โดยมีสมาชิกจำนวน 47 คน เข้ารับการอบรม
สตท.1 ลงพื้นที่คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค (23 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 คณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ประจำปี 2557
สตท. 8 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 (22 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นางเฟื่องนภา โสฬส รักษาราชการแทน ผอ.สตท.8 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (22 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านการจัดทำบัญชี โดยมี นายเฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าฯ ให้เกียรติเป็นประธาน
สตส. พิษณุโลก จัดอบรม หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี” โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (22 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 สตส.พิษณุโลก จัดอบรม หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี” นำโดย นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก หัวหน้าสำนักงานฯ บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจด้านบัญชี โดยมี ผู้เข้ารับการอบรม รวม 80 คน
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional