Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตท.4 จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามผล การปฏิบัติงานตามแผนปีงบประมาณ 2558 (13 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ดำเนินการจัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บรรยาย พิเศษ
สตส.อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน"เกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2558 (13 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.อุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จันทร์ส่อง หน.สตส.อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2558 ภายใต้แนวความคิด "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้กษัตริย์เกษตร”
สตท. 3 จัดโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ (WWR) หลักสูตร "3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” (13 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จัดสัมมนาโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ (WWR) หลักสูตร "3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์”
สตส.ภูเก็ต สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (13 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.ภูเก็ต สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน ในโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านลิพอนใต้
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ กษ. (13 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.บุรีรัมย์ นำโดย นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นว.ตบ.ชำนาญการพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับ นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า
สตส.จันทบุรี ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์และระบบคุ้มครองสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี (13 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย นางรัตติยา สวัสดี หน.สตส. พร้อมด้วยผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี
สตส.นครพนม ร่วมงานแถลงข่าวงาน "เกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 18 เกษตรปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน ก้าวทัน AEC" (13 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย น.ส.กฤติยา พงษ์ประวัติ หน.สตส.นครพนม ร่วมงานแถลงข่าว "เกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 18 เกษตรปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน ก้าวทัน AEC"
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ตรัง (13 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผอ.สตท.6,7,8 และ10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสตส.ตรัง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งมอบนโยบายฯ และร่วมปลูกต้นไม้
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์ (12 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.ขอนแก่น นำโดยนางสุนันทา เทพสาร หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการบริหารงานของสหกรณ์
สตส.แพร่ สอนแนะการจัดทำบัญชีและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (12 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.แพร่ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มจังหวัดแพร่
สตท.3 จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ระดับภาคประจำปีงบประมาณ 2558 (12 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นำโดยนางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผอ.สตท.3 ประชุมคณะทำงานคัดเลือกบุคลากรดีเด่นระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุม สตท.3
สตท.4 จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการภาคเกษตรดีเด่น ผู้ตรวจสอบกิจการนอกภาคเกษตรดีเด่น ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1/2558 (11 ก.พ. 2558)
รตส. ลงพื้นที่คัดเลือกวิสาหกิจดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558 ณ จ.สระแก้ว (11 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินวิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแก้ว
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตท.8 และ สตส.นครศรีธรรมราช (11 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 8 และสตส.นครศรีธรรมราช
สตท.6 สอนแนะการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีออมทรัพย์ที่พัฒนา โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (10 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สอนแนะการใช้งานโปรแกรมระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.1 ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้าน IT ชั้น 2
สตส. เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงาน ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (10 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย น.ส.ถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หน.สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงาน ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
สตท.4 จัดอบรม หลักสูตร " การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี " (9 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นำโดย นางนิตยา พลประจักษ์ ผอ.สตท.4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สตท.9 ร่วมกับไอที สตส.ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (9 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ร่วมกับ ไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ คลินิกแก้จนปี 2558 (9 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นางสุจิตตรา พิทักษา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำบัญชี ณ หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์
สตส.อุทัยธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (9 ก.พ. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional