Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส.เพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการต้นกล้านักบัญชี ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน (5 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.เพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ จังหวัดเพชรบุรี
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราฯ (5 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา จำกัด
สตส.ขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ บ้านดุง จ.อุดรธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในสำนักงานฯ (5 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.ขอนแก่น นำโดย นางสุนันทา เทพสาร หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานภายใน สตส.ขอนแก่น
สตส.กทม. ร่วมเป็นวิทยากรอบรมด้านบัญชี แก่ข้าราชการทหารกองพันทหารสื่อสารที่ 21 (5 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ให้แก่ข้าราชการทหาร ณ กองพันทหารสื่อสารที่ 21 กรุงเทพมหานคร
กตส. จัดสัมมนาเครือข่าย IT เรื่อง กลยุทธ์ในการสร้างต้นแบบสหกรณ์ครบวงจร (5 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่าย IT เรื่อง กลยุทธ์ในการสร้างต้นแบบสหกรณ์ครบวงจร
สตส.ขอนแก่น ร่วมรับฟังโครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ (5 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางสุนันทา เทพสาร หน.สตส.ขอนแก่น ร่วมรับฟังโครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่ข้าราชการและผู้สอบบัญชี
กตส.ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Fostering Core Leaders AgriculturalCooperatives – 2014” รุ่นที่ 2 (5 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Fostering Core Leaders Agricultural Cooperatives – 2014” รุ่นที่ 2
สบก.จัดประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารกลาง (5 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารกลาง ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กตส. จัดประกวดวาดภาพ ระบายสี "สมเด็จพระเทพฯ ... ในดวงใจของหนู” รอบที่ 1 (3 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินภาพวาด ระบายสี "สมเด็จพระเทพฯ ... ในดวงใจของหนู” รอบที่ 1 ณ ห้องประชุม ผู้บริหาร อาคาร 3 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รตส.ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดยุทธการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2558 (3 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดยุทธการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2558 ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สตท.2 จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (3 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 สตท. 2 จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
สตท.6 จัดอบรมหลักสูตร แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรฯ (3 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผชช.ด้าน การบัญชีและการสอบบัญชี สตท. 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก
สตส.กทม. ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานเทศกาลท่องเที่ยว "ทุ่งครุเกษตรแฟร์ 58” (3 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ร่วมจัดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการบัญชี โดยสอนแนะการจัดทำบัญชี
รตส. เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จ.น่าน (3 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยน.ส.กัณณิกา จิตรชุ่ม ผอ.สตท.6 หน.สตส.ในพื้นที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน
สตส.ตราด จัดกิจกรรมสอนแนะบัญชี โครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (3 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.ตราด จัดกิจกรรมโครงการเพียงหลวงฯ เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็ก การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัว
คณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจดีเด่นระดับประเทศลงพื้นที่ประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านบกห้องพัฒนา จ.กระบี่ (3 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจดีเด่นด้านการบริหารจัดการ โดยใช้ข้อมูลทางบัญชีปี 2557 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินผลงานและรับฟังข้อมูล
สตท.3 ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโปรแกรมระบบสินค้า v.2.2 และระบบสมาชิกและหุ้น v.2.2 แก่ สกต.นครราชสีมา จำกัด (2 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 สตท. 3 นำโดย นางสาวลินดา เสียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้น และโปรแกรมสินค้า เวอร์ชั่น 2.2
สตท.1 จัดอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ผลจากการใช้ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกช่วยตรวจสอบบัญชี(CATs) (2 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สตท. 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 21 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สตท. 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมแข่งขันกีฬาวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2558 (2 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.บุรีรัมย์ นำโดย นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมแข่งขันกีฬาวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก นายดำรงชัย เนรมิตพงษ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศประจำปี 2558 ลงพื้นที่ประเมินวิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านบกห้องพัฒนา จ.กระบี่ (2 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional