Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5     6     7  
ข่าวเด่นวันนี้
  อตส.เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้และเงินรับฝากของสหกรณ์ (20/11/2562)
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือ ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กตส. ร่วมจัดโครงการ "ออมไม่อด จดไม่จน” (20/11/2562)
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ นำโดย น.ส.ปัทมนันท์ ผดุงชีวิต ผอ.กลุ่มประสานงานและติดตามผล ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน
  อตส.เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 6 (19/11/2562)
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 6
  กตส.จัดอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 6 (19/11/2562)
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางไพรินทร์ เจริญทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
 • นวัตกรรม Smart4M
 • คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 • สปอต/สารคดี
 • เพลงของพ่อ
 • DVD ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตบนเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • สื่อดิจิทัล "การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ"
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองในรูปแบบดิจิตัล "การจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน"
 • DVD สปอตโฆษณา ภายใต้แผนประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • e-Service
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  นายโอภาส ทองยงค์
  นายโอภาส ทองยงค์
  หน้าหลัก >> ศปท.ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศปท.ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 ต.ค. 2562)
  คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมกันแสดงพลังรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (14 มิ.ย. 2562)
  กตส. จัดประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการประเมินความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (8 มี.ค. 2562)
  กตส.จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (18 ม.ค. 2562)
  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparecy Assessment : ITA) ปรระจำปีงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (18 ต.ค. 2561)
  กตส. จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และคุณธรรม จริยธรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (13 มิ.ย. 2561)
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (28 พ.ค. 2561)
  กตส.จัดโครงการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ใสสะอาด ต่อต้านการทุจริต (22 มี.ค. 2561)
  หน้า : [1]
  บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์