Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
บันทึกเรื่องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) เห็นชอบสาระสำคัญ
บันทึกข้อความหารือกรณีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
บันทึกข้อความการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการทำการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของสหกรณ์
บันทึกข้อความ การให้เงินกู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
บันทึกข้อความ การแก้ไขระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการทำการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของสหกรณ์
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543)ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
บันทึกสาระสำคัญของการลงทุนผ่านหน้าต่าง (Window) การให้บริการของ ธ.ก.ส.
บันทึกข้อความหารือเกี่ยวกับการให้สมาชิก “กู้เงินฉุกเฉินพิเศษ”
บันทึกข้อความวิธีปฏิบัติทางบัญชีตามระเบียบของสหกรณ์ ว่าด้วยเงินฝากสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัว
บันทึกข้อความตอบข้อหารือกรณีบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ของสมาชิกที่ขาดการติดต่อและไม่มียอดเคลื่อนไหว
บันทึกข้อความซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำงบกระแสเงินสดแทนการจัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
บันทึกข้อความคำแนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์
บันทึกข้อความขอให้พิจารณาระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง
บันทึกข้อความขอให้พิจารณาระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง
บันทึกข้อความการให้เงินกู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
บันทึกข้อความการรายงานข้อมูลจำนวนสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
บันทึกข้อความ รูปแบบและแนวทางการจัดทำรายงานการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ชำระบัญชี
บันทึกข้อความ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บันทึกข้อความ การให้ข้อสังเกตในการตรวจสอบเงินรับฝากของสหกรณ์
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional